77897. lajstromszámú szabadalom • Eljárás léghűtésű égési mótorok hengerei hűtohatásának növelésére

Megjelent 1921. évi április hó IJO-áii. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 77897. szám. Vd/2. OSZTÁLY. Eljárás léghűtésű égési mótorok hengerei hütőhatásának növelésére. SIEMENS & HALSKE AKTIÉN GESELLSCHAFT CÉG BERLIN ÉS BÉCSBEN. A bejelentés napja 1917 november hó 7-ike. Elsőbbsége 1916 december hó 12-ike. Léghűtésű égési motoroknál a henger­fölület, melyet rendszerint hűtőbordákkal igyekeznek lehetőleg nagyobbítani, határt szab a kihűlésnek. Minthogy a hengere­ket, hiítőbordáikkal együtt, a nyers önt­vény, vagy kovácsolt tömb leesztergályo­zásával készítik és a hengerfal főleg pedig a hengervékonyságú hűtőbordák kis vas­tagsága csak igen vékony, finom forgács­réteget enged leesztergályozni, ezért a kész hengernek és hütőbordáinak fölülete oly sima, mintha csiszolva lenne. Ismeretes,már most, hogy valami fém­testből a melegnek a környező levegőbe való átmenetele annál nagyobb, minél ke­vésbé sima, tehát minél inkább érdesítve van annak föliilete. Ez okból célszerű az égési mótorok hengereinek és ezek hűtő­bordáinak fölüle tét mesterségesen érdesí­teni. Az a készenfekvő eszköz, hogy a Ie­esztergályozásnál vastag, durva forgá­csot esztergályozzunk le, itt nem alkal­mazható, mert, mint már említettük, a hengerfalaknak és hiitőbordáiknak csekély vastagsága csak a legfinomabb forgács leesztergályozását engedi meg. Meg le­hetne ezért kísérelni, hogy az esztergá­lyozó acélnak, vagy magának a henger­nek rugalmas ágyazásával hullámos for­gácsot esztergályozzunk utóbbiról le és ezzel hozzuk létre a fölület érdességét. Azonban ez az eszköz sem használható itt, mert ennek eredményes alkalmazását is lehetetlenné teszi a megmunkálandó nyers henger csekély falvastagsága. A jelen találmány szerint már most az­által létesítünk szabálytalanul érdesített henger- és hiitöbörda-fölületet a legegy­szerűbb és a legolcsóbb módon és a hen­ger mechanikai szilárdságának csökken­tése nélkül, hogy a készen leesztergályo­zott hengert, hüt'őbordáival együtt, ho­moksugárfúvó hatásának tesszük ki. A föl­csapodó homokszemcsék tudvalevőleg szabálytalan alakú részecskéket szakíta­nak ki a fémfölülétből, mely tehát így tel­jesen szabálytalan, kagylós töréshez ha­sonló föliileti struktúrát kap. Hogy főleg a hűtőbordák anyagának rendkívüi csekély, vastagságánál a homoksugárral történő föliileti érdesítés tetemesen fölülmúl min­dennemű mechanikai érdesítést, az kézen­fekvő. Tényleg olyan égési mótorok, főleg re-

Next

/
Thumbnails
Contents