77866. lajstromszámú szabadalom • Elgőzölögtető égő

. Megjelent 1921. évi április hó 23-án. MAGYAR KIRÁLYI \HPf SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMILEIRAS 77866. szám. Il/h. OSZTÁLY. Elgőzölögtető égő. METALLWARENFABRIK JOSEF ROSENTHAL VORM. GERSON BOEHM & ROSENTHAL CÉG BÉCSBEN. k bejelentés napja 1919 szeptember hó 13-ika. Elsőbbsége 1918 október hó 1'5-ike. A jelen találmány tárgya főleg szesz égelésére alkalmas elgőzölöghető égő, mely az elgőzölög­te tőnek és az égőnek alakja és kölcsönös hely­zete által van jellemezve, melynek folytán kü­lönösen hatályos és egyenletes elgázosítást és nagy lángkévét érünk el. A találmány szerina égőt alul zárt henger al­kotja, melynek köpenye hullámlemezből áll és melynek födőjét az elgázositó alkotja; ez utóbbi a hullámlemezes köpenybe akként' van behe­lyezve, hogy a dob belső falazatánál fekvő hul­lámvölgyeket érinti, miáltal az égőfal és az el­gázositó között, illetve ez utóbbi körül kis szájcsöveknek köralakban elhelyezett sorozata keletkezik. A folyadékot' az elgázosítóhoz vezető, szintúgy az elgázosí'iótól kiinduló, az elgőzölögletett tü­zelőanyagot vezető csőtoldatot egyetlenegy, az elgázosítón átlósan átvezetett, az égő fölső pere­inél érintő cső alkotja, mely ari elgázosítón belül több kivágással van ellátva és mely az elgázosi­tóba való be- és az abból való kilépés helyén külön lámgocskákkal fölhevíltetik. A rajz 1—4. ábráiban az újításokat felölelő elgázositó iégő oldalnézetben, fölülnézetben, illetve ai 2. ábra A—A vonala szerina függélyes és a 3. ábra B—B vonala szerinti vízszintes met­szetben van szemléltetve. Mint a rajzok mulaCják, a sík-domborúan ala­kított (m) elgázositó (1. ábra) alkotja a hullám­lemezből előállítót!, alul zárt dobból álló égő 'ödőjét. Az (m) elgázositó az égőbe oly módon van beillesztve, hogy az (n) dob belső oldalán fekvő hullámvölgyeket érinti, miáltal az (m) el­gázosíl'ó'l körülvevő, az égő szájcsöveit alkotó apró nyílások gyűrűalakú sorozata keletkezik A két (m, n) részt vagy összeforrasztjuk egymás­sal, vaigy pedig célszerűen úgy illesztjük össze ezeket a részeket', hogy az (m) elgázosítót ten­gelyirányú (a) orsóval látjuk el (3. ábra), mely az égő fenekének alsó oldalához van szöge­cselve vagy csavarolva. A (p, q) csőtoldatok, melyek a folyadékot az (ni) elgázosílóhoz vezetik, illetve a gőzt abból elvezetik, az elgázosítón átlós irányban átmenő, egyetlenegy csőből állnak, mely az (m) elgázosí­tón 'belül fekvő több (o) kivágással van. ellátvai Az égő köpenyének azon helyei, melyeken a p, q) csövek haránlirányban átmennek, egy-egy (u) bevágással vannak ellátva; ezek a bevágá­sok közvetlenül a (p, q) csőrészek alatt fekvő két szájcsövet alkotnak, ahol a csőrészeket alulról burkoló lángocskák képződnek, melyek a cső­részeket fölmelegítik. Az ismert módon (k) sza­bályozócsavarral ellátolii (q) gőzcsőből rövid (h) csőtoldat nyúlik lefelé, mely gőzkiáramló nyílás­sal van ellátva; ezen nyílás tengelye az égőhöz vezető (l) szájcsővel esik össze. A hullámlemezből előállított égő testének az égő födőjél alkoló elgázosítóval való sajátos összeépítés folytán igen egyszerű módon nagy­számú, könnyen tiszitán tartható égőnyílást ka­punk és emellett az elgázositó testét és a két cső­toldatot teljesen a láng körzetében tartjuk. Mi­után a folyadék hozzávezető és gőzelvezető csö­vet egyetlenegy, az elgázosítón átdugott cső al­kotja, rendkívül egyszerű, olcsó és szilárd szer­kezetet érünk el.

Next

/
Thumbnails
Contents