77851. lajstromszámú szabadalom • Kézbesítést jelző berendezéssel fölszerelt postai házi kézbesítőszekrény

Megjelent 1921. évi április lió 8-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍR A S 77851. szám. XX /ti OSZTÁLY. Kézbesítést jelző berendezéssel fölszerelt postai házi kézbesítő szekrény. DH LIEBMANN EMIL POSTA- ÉS TÁVÍRDA- FŐT A NÁCSOS BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1919 október hó 11 ike. A kitűzött cél a postaküldemények kézbesítésének tökéletesítése s mint ilyen a találmány a házi levélkézbssítő­szekrényekre vonatkozik, melyek a szol­gálatot a posta közegeinek egyszerűsítik, a szekrénytulajdonost azonban eddigelé azért nem elégítették ki, mert a levél­szekrény tulajdonosa nem értesült a kül­demény érkezéséről. E föladatot oldja meg a jelen találmány, mely szerint a föl­szerelt berendezés abban ál!, hogy a levélszekrény villamosvezeték útján a tulajdonos lakásán fölállított optikai és akusztikailag ható jelzőkészülékkel van kiegészítve, mely mindenkor működésbe: jön, ha a szekrénybe postai küldemény tétetik és állandóan jelzi, hogy a szek­rényben átveendő küldemény van. A berendezés a szokásos levélszekrény­nek elektromos kontaktusokkal való ki­egészítésében s a vezetékbe kapcsolt) villamos csöngőből és jelzőindikátor­ból áll. A szerkezeti megoldást a csatolt rajzok 1 10. ábrái tüntetik föl és pedig az 1—5. ábrák a jelzőkészüléket, míg a 6—9. ábrák a levélszekrényt mutatják. A levélszekrény a szokásos bedobó­nyíláson s a kiszedőajtón kívül ú talál­mány szerint oly kontaktusokkal van föl­szerelve, melyek közül a (P) és (0) kon­taktus azon áramkör zárására szolga', mely a bedobónyílás elfödő reteszének ki­mozdítása alkalmával zárja a távoli csöngő áramkörét s továbbá az (U, T) kontaktussal, mely az optikai jelzést adó indikátor áramkörét zárja, amikor a levél­szekrény ajtaja annak tartalma kivé­tele végett megnyittatik. A jelzőkészülék különleges megoldási alakjában egy elektromos indikátorral való összeépítésében áll. E szerkezet azon speciális föladatot is szolgálja, hogy akkor, ha a levélszekrény ajtaja kinyitta­tik, automatikusan szűnjön meg a készü­lék optikai jelzése s váljon ismét képessé új működés megkezdésére. A csöngő ugyanis megszólal, ha levél dobatik a szekrénybe, mert ekkor a bedobónyílás): elfödő lemez (N) kimozdul helyéből s zárja a (P, 0) kontaktust, de ugyan­akkor kimozdul kényszernyugalmi állapo­tából a csöngő elektromágnes patkója, valamint az indikátor elektromágnes­patkója is s így annak a jelzőtáblája a födődoboz ablaka előtt „Levél" felírás-

Next

/
Thumbnails
Contents