77827. lajstromszámú szabadalom • Eljárás paraffin közvetlen előállítására

Megjelent 1931. évi április hó S-áu. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 77827. szám. XX/b. OSZTÁLY. Eljárás paraffin közvetlen előállítására. HERZBERG SZIGFRID MÉRNÖK CHARLOTTENBURGBAN, MÜLLER MIKSA GYÁROS LIMBACHBAN ÉS DR - SCHEFFER VILMOS TANÁR BERLIN-WILMERSDORFBAN. A bejelentés napja 1918 január hó 12-ike. A paraffin előállításához irányuló eddigi vegyi eljárások ezidőszerint nem alkal­mazhatók, mert az ehhez szükséges vegy­szerek be nem szerezhetők. De ha azok rendelkezésünkre állanak is, a tiszta pa­raffin előállítása nagy költséggel jár. A találmány tárgya már most eljárás paraffinnak közvetlen előállítására minden vegyszer alkalmazása nélkül. A találmány lényege abban van, hogy a paraffint bitumenes földekből vagy ásvá­nyokból vagy más anyagokból pld. oly földekből vagy ásványokból, amelyeket a paraffinek paraffintartalmú ömlesztékek vagy paraffintartalmú folyadékok szűré­sénél vagy egyéb tisztításánál hulladék­anyagok gyanánt kaptunk, oxigén kizárá­sával kiolvasztjuk. Hz a kiolvasztás közön­séges módon el nem érhető. A kiolvasztási eljárás foganatosítására a kiindulási anya­gokat a vízszinteshez kissé hajló csúsztató föliiletre kell vinnünk. Kzen a fölületen az anyagot oxigén kizárásával erős fölheví­tésnek vetjük alá és az ekkor kiváló pa­raffin a lejtős csúsztató fölületen lefolyik. Itt fontos az, hogy a csúsztató fölület, ame­lyen a paraffin lefolyik, eléggé föl legyen hevítve, nehogy korai megmerevedés kö­vetkezzék be. Maguk a földes anyagok vagy ásványok nem követik a paraffint a csusztatófölületen, miért is a lefolyó paraffin hozzákevert földes vagy ásványi anyagoktól mentes és szinte fehér színt mutat. A lejtő lebocsátó részén gyüjtő­tartányokat alkalmazunk, amelyek a le­folyó paraffint fölfogják. E tartányokat bármily alkalmas módon hűtjük és a pa­raffint egyidejűleg ezen gyüjtőtartányok útján elvezetjük. Az eljárás teljesen folytonos, mivel a nyersanyagot a csúsztató fölületnek erő­sen fölhevített részére rábocsátjuk, a pa­raffin a kellőképen fölhevített csúsztató fölületen lefelé, a gyüjtötartányokba fo­lyik és azt az utóbbiakból eltávolítjuk. A csúsztató fölület tetszőleges harántmet­szettel, célszerűen pld. csőalakúan képez­hetjük ki. Szabadalmi igények: 1. Eljárás paraffin közvetlen előállítására, jellemezve azáltal, hogy a paraffint vegyszerek alkalmazása nélkül bitu­menes földekből, ásványokból vagy más anyagokból, pl. oly földekből vagy ásványokból, amelyeket a paraffinek

Next

/
Thumbnails
Contents