77734. lajstromszámú szabadalom • Mellső és hátsó magassági kormánnyal ellátott röpülőgép

Megjelent 1921. évi március lió 31-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 77784. szám. V/h. OSZTÁLY. Mallső és hátsó magassági kormánnyal ellátott repülőgép. LUFT-VER KE HRS-GESELLSCH A FT KOMANDIT-GESELLSCHAFT CÉG BERLIN-JOHANNISTHALBAN. A bejelentés napja 1919 szeptember hó 20-ika. A jelen találmány tárgya mellső és hátsó ma­gassági kormánnyal ellátott röpülőgép. Ismere­tes már a repülőgépek mellső és há'.só végén egy-egy magassági kormány elrendezése a rö­pülőgép hosszirányú stabilizálása céljából. A je­len találmány lényege már most az, hogy ezek a magassági kormányok és az ezeken kívül el­rendezett merev stabilizáló fölületek elül lefelé, hálul pedig fölfelé vannak görbítve. A mellső és a hátsó magassági kormány ilyen elrendezésévei a levegő, illetve a szél által léte­sített erőpár kiküszöböltetík és a röpülőgépnek az üzembiztosság céljából szükséges hosszirányú stabilitása biztosíttatik, minthogy a mellső, lefelé homorú görbületű magassági kormány a szélerők egv részéi fölfogja és ezzel a hordföliUeteket (szárnyakat) tehermentesíti, míg a hátsó, fölfelé homorú görbületű magassági kormány, a hord­lölüle ekről lovaáramló légörvényeket fogja föl és ezzel a hordlölületekre haló fölbillentő nyo­matékot kiegyenlíti. A mellékelt rajzon a (találmány tárgyának egy íoganatositási példája van vázlatosan be­mutatva. Itt (a) és (b) jelöli a fölső, illetve az alsó honi fölületet, (c) ezeknek hosszgerendáit és (d) me­revítő rúdjait, míg (e)-vel a mellső magassági kormány van jelölve, mely lefelé nyitott (homorít) görbületű, (l')-fel pedig a hátsó magassági kor­mány, melynek fölfelé nyitott (homorú) görbü­lete van. Kifejezetten hangsúlyozni kívánjuk, hogy a rajzon a találmány tárgyának csak vázlatát tün­tettük l'öl és fönntartjuk magunknak, hogy a gya­korlatban a mellső és a hátsó magassági kor­mányt esetről-esetre fönnforgó szükségnek meg felelően rendezzük el. Szabadalmi igény: Mellső és hátsó magassági kormánnyal ellátott röpülőgép, azáltal jellemezve, hogy a magas­sági kormányok és az ezeken kívül elrendezeti inorev (helytálló) stabilizáló fölületek elül lefelé, hátul pedig fölfelé vannak görbítve. (t rajzlap melléklettel.) hallás nyormlá, líudap»si

Next

/
Thumbnails
Contents