77732. lajstromszámú szabadalom • Hygiénikus utcai köpőcsésze

Megjelent 19/51. évi március hó íátí-áu. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEIRAS 77782. szám. VIII k. OSZTÁLY Hygiénikus utcai köpőcsésze. HEGEDŰS ISTVÁN LAKATOS BUDAPESTEN. A bejelentse napja 1919 március hó 12-ike. Tudvalevő dolog, hogy igen sok járványos be­tegség bacillusa az emberi köpetben fészkel. A köpet az utcán szárad, majd a szél útján fölka­varva a benne lévő bacillusok belélegzés által az emberi szervezetbe kerülnek. A baeillusoknak ilymódon köpet útján való terjedésének meg­gátlására szolgál jelen találmány tárgya, a hvgie­nikus utcai köpőcsésze. A találmány lényegében abban áll, hogy a há­zak határfalaiba, a homloksík elé kinyúló ovális vagy köralakú kengyelek vannak lehorgonyozva és ezekben egy-egy kellően fertőtlenített köpő­csésze van elhelyezve, mely a járókelők köpetei­nek összegyűjtésére szolgál. A találmány tárgya a csatolt rajzon példa­képpen fölveti foganalosítási alakjában van föl­tüntetve és pedig az 1. ábra a homlokfal elé szerelt köpőcsésze elölnézete, a 2. ábra ugyanannak oldalnézete, a 3. ábra a köpőcsésze egy újabb kivileli alakjá­nak elölnézete, a 4. ábra ugyanannak oldalnézete, az .">. ábra a köpőcsésze fölülnézete. A házak (a) határfalába a homloksík elé ki nyúló ovális- vagy köralakú (b) kengyel van le­horgonyozva, mely a kellően fertőtlenített (c) köpőcsészét tarlja. Ezen (c) köpőcsésze kivehe lően van a (b) kengyelbe beléhelyezve úgy, hogy * köpettel telt csészék a tartókengyelből időnként eltávolíthatók, \ találmány egy másik kiviteli alakjánál, melyet a. 3—5, ábrák tüntetnek íöl. a (c) csészék leve­zető (d) csövekkel vannak ellátva, melyek az épület (e) lefolyó csatornájába torkolnak. Emel­lett a (c) csésze belsejében az épület vízcsapjá­val összekötött (f) csővezeték van elhelyezve, melynek belső fölületén elrendezelt lyukakon át a víz a köpőcsészébe áramlik. Ilyen módon a kö­pőcsésze állandóan öblítődik és a csészébe össze­gyűlt köpet a (d) csövön keresztül az (e) lefolyó csatornába jut. Szabadalmi igényel:: 1. Hygiénikus utcai köpőcsésze, azáltal jelle­mezve, hogy a házak határfalaiba a homlok­sík elé kinyúló ovális- vagv köralakú kengye­lek vannak lehorgonyozva és ezekben kellően fertőtlenített köpőcsészék vannak kivehetően elhelyezve. 2. Az 1. igényben védett köpőcsésze foganatosí­tási alakja, azáltal jellemezve, hogy a köpő­csészéből az (e) lefolvócsatornáSba torkolló (d) levezetőcső ágazik ki, melyen át a csészébe összegyűlt köpet a csőlefolvó csatornába ve­zettetik. 3. Az 1—2. igényekben védett köpőcsésze foga­natosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a esésze belsejében az épület vízcsapjával össze­kötött, lyukacsos fölülettel biró (f) csővezeték van elhelyezve, melynek lyukacsain ál a k<> Dőcscszébe víz áramlik. (1 rajzlap melléklettel.) Patlub ujtimda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents