77725. lajstromszámú szabadalom • Lendítőkerék vízi és egyéb járművekhez

Megjeleni 195Í1. évi március hó •í(»-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. 1 LEÍRÁS 77725. szám. Vd '3. OSZTÁLY. Lendítőkerék vízi- vagy egyéb járművekhez BETÁ GÉZA ÉPÍTÉSZ, POLIKEÍT ANTAL TÜZÉRSZÁZADOS ÉS PBÁCSER FRIGYES TŰZ ÉR FŐ H A D N A G Y, MINDHÁRMAN BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1919 október hó 20 ika. Jelen találmány tárgyát lendilökerék képezi, vizi vagy egyéb járművekhez, mely a rajta alkal­mazott súlyok elrendezése folytán lehetővé teszi, hogy a vízi vagy egyéb járműre haló gyönge vagy egyenlőtlen erő esetén is a jármű forgásának egyenletessége és forgató ereje minden körülmé­nyek közt biztosíttassék. \ találmány tárgyának példaképem íoganato­sítási alakja a mellékelt rajz 1. ábráján függélyes harántmetszetben és pe­dig a 2. ábrabeli A—B vonal szerint, a 2. ábrán az 1. ábra C D vonala szerinti hossz­metszetben, illetve nézetben van föltüntetve, mi­melle tt- a görbített tengely a mellső vízszintes helyzetben van. Az (1) talapzat (2, 2a) tarlójába görbített (.3) tengely van elforgathatóan ágyazva. A (3) ten­gelyen kétoldalt (4, 4a) tárcsák vannak szilárdan fölékelve, melyek a tengellyel együtt az (A') nyil (2. ábra) irányában forognak. A (3) tengely kö­zépső görbített (5) részére excenter gyanánt kö­zépső (6) tárcsa van fölerősítve. Erre a (fi) tár­csára (7) keretrendszer van szerelve, mely példa­képen tizenegy (7, 7a—7j) részből áll, de állhat bármely más páratlan számú részből is. A 7, 7a—7j) léckeretekbe kisebb (8. 8 a—8j) tenge­lyek vannak elforgathatóan ágyazva, melyek körül viszont a (9, 9a) karokra erősített, példa­képpen hasábalakú (10, 10a—lOj) súlyok leng­hetnek ki. Ezeket a kilengő súlyokat a (7) ke- I retbe szerelt (11, 11a) csaptengelyek körül, üt­közők által határolt kis mértékben ide-oda for­gatható (12, 12a, 12b, 12c) kampók a kívánt hely­zetben rögzítik, .V (8. 8a—8j) tengelyeknek a (4a) tárcsán túl­nyúló részére (13, 13a) fogas-szegmensekkel kap jsolódó (14. 14a 14j) fogaskerekek ,bütykök vagy más effélék vannak fölékelve. A (13, 13a) fogas­szegmensek Z-alakban vannak meghajlítva és n (2a) szilárd tartóra vannak megerősítve. Hogy a (fi) excenter tárcsával .együtt elmozgó keret- és súlyréndszer excentrikus elmozgását lehetővé tegyük, a (la) tárcsában a (8, 8a 8j) engelvek számára (!•>. 15a- 15j) vezetékek van iák elrendezve. A (6) exceútei'tárcsa vezetésénekNűztosítására (16) görgő szolgái, mely a (fi) tárcsára van szerelve és mely a (la) tárcsára erősített (17) ánen vezettetik. A (3) tengelyre másik végén, példaképpen a (18) csapókerék van ágyazva, mely a (19/vályú­ból nyeri hajtósugarál. Ezen meghajlás helyett azonban szél- vagy tetszőleges más erő-impulzust alkalmazhatunk. Megjegyezzük, hogy az 1. ábrán a 2. ábrabeli tizenegyrészű keret- és súlyréndszer közül egy­szerűség és áttekinthetőség szempontjából fölül­alul csak egyet-egyet tüntettünk föl. A készülék működési módja a következő: A lendilökerék a Y6 l e K í tpcsolatos (18) jármű­kerék állal tetszőleges impulzust nyer. A (10) súly, tegyük föl. éppen ekkor oly helyzetben van, hogy megfelelő (14) kereke a (13) fogas-szegmens­sel kapcsolódik és a többi, az (A B) vonal bal­oldalán levő és az excenter hosszú karján mű­ködő (10) súlyok lendítő hatása folytán ezen a szegmensen végiggördülni kényszerül, miáltal a (12, 12a) kapcsokból kiiktatódva a 10a), majd

Next

/
Thumbnails
Contents