77722. lajstromszámú szabadalom • Eljárás ferrowolfram előállítására

Megjelent 1921. évi március lió 36-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BIROSAG. SZABADALMI LEI RAS 77722. szám. vil i. OSZTÁLY. Eljárás ferrowolfram előállítására. AMPÉRE-GESELLSCHAF M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1919 julius hó 4-ike. Elsőbbségű 1918 május hó 6-ika. A minőségi acél gyártásához szükséges wolf­ram-vasötvözetnek wolframércekből (wolframit és scheelil) és más wolframtartalmú anyagok­ból való előállítását tudvalevőleg elektromos kemencében az érceknek pl. koksz alakjában al­kalmazott szénnel történő redukálása útján vég­zik. ahol is a kemenceadaghoz salakképzőkel. mint pl. égeletl meszet, kvarcot slb. adnak, oly célból, hogy az ércek meddő kőzete legnagyobb részt- mészből, mangánoxidból, timföldből és kova­savból álló salakká költessék le, melyben a sav és bázis molekuláris viszonya körülbelől 1 : 1. Az ezen eljárással -kapott ferrowolfram wolf­ramfémtartalma körülbelül 75—85 százalék és szén tartalma körülbelől 0.5- 1 százalék. Azt a meglepő tényt tapasztaltuk, hogv kilo­wattóránkénti ferrowolframelőállitás 100 szá­zalékkal fokózható, ha az elektromos kemencébe vitt elegyhez kis mennyiségű elemi ként, vagy valamely szulfidot, vagy szulfidképző elegyet adunk. Szulfidokként, különösen kén-vasvegyüle­tek, főképen kénkoya.nd alkalmasak, míg szul­lidképző elegyként gipsz- és szénkeveréke váll be. Használhatók azonban más szulfátok is. Kiég, ha az adaghoz keverenuo kén mennyi­sége a salakmennyiségnek körülbelől 4—10 szá­zaléka, mimelleU a kén mennyisége az elegy­ben levő salakmennyiségnek a fémmennyiség­hez való viszonyától és a salak ma ligán oxidul­iartalmától függ. Az előállítót! ferrowolframban iái kén nem köttetik le és helyes munkánál a ferrowolfram kéntartalma nem nagyobb az acélgyártásnál megengedhető 1 százaléknál. Wolframércek gyakran már rmaiguk is tartal­maznak ként, illetve kén vegyületekéi, de soha­sem lamnyil, hogy a termelésnek fent ismerteteti fokozása létrejönne. Ilyen érceknél a kéntartal­mai a fenleinlilelt értékig kell fokozni. A löbblermelés mértékéi ,a kövelkező kisérle­lek bizonyítják: Kénnientes wolfrainil és scheelil keverékéi 70 százalék wolframsavval olvasztottuk össze. Az elektromos kemencében koksszal végzeit reduká­lásnál kilowattóránkénl 8.085 kg. ferrowolfra­mol kaptunk. Kénnek kénkovand alakjában és a képződő sakvk kiszámilolt mennyiségének I százalékát kitevő mennyiségben való hozzáadása ulán kilowattóránkén! 0.17 kg. ferrowolfram képződött, ami a termelés 100 százalékos foko­zásai jelenti. A leírt eljárás nem tévesztendő össze azzal az ismert eljárással, melynek értelmében ferro­wolframnak az elektromos kemencében scheelil­ből való előállításánál vastartalmú és egyút­tal a meszel lekötő hézagként vasszulüdot al­kalmaznak. Ezen ismeri eljárásnál vasszulfidol a mész lekötése céljából a slöeRiomelrikiis aránynak megfelelő mennyiségben adják a masz­szához és az ércben tartalmazóit egész mész kénhez költetik. mimelleU csak nem kizárólag kalciumszulfidból álló salak képződik. Az ily módon előállíloll ft}rrowolfram 1—2 százalék­ként tartalmaz, ami által az acélgyártáshoz használhatatlanná válik. A találmány tárgyal képező eljárásnál ezzel szemben a kén vagy a kéntartalmú hozagok nem a mész vagy az alkalmazóit érc más alkatrészé­nek lekötésére, illetve elsal akos í tá sár a szolgál­nak, hanem katalizátorként szerepelnek és a reakciót meglepő és föltűnő módon gyorsítják. Az ezen eljárással előállított ferrowolfram kén-V

Next

/
Thumbnails
Contents