77717. lajstromszámú szabadalom • Berendezés hasonló folyamatok kiváltására gyönge váltakozó áramokkal mikrofonrelais segélyével

Megjelent 11)31. évi niáreittH lió 30-áii. M A G YAR K I HALYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 77717. szám. VII g. OSZTÁLY. Berendezés kapcsolófolyamatok kiváltására gyenge váltakozóáramokkal, mikrofonrelais segélyével. SIEMENS & HALSKE A.-G. CÉG BERLIN-SIEMENSSTADTBAN, A. bejelentés napja 1918 augusztus hó 31-:ka. Elsőbbsége 1914 december hó 12-il_e. V jelen találmány kapcsolómozgásoknál gyönge váltakozóáramokkal való kiváltására szolgáló be­rendezésre vonatkozik. aminő áramok pl. a drót­nélküli távíróhoz való jelfogókészülékekben álla­nak rendelkezésre. Az ilyen berendezés, ismeri módon, -mikrofonrelaist használ, mely a gyönge váltakozóáramokat küldi a vezetékbe úgy, hogy ezek az áramok a helyi egyenáramkörben fekvő mikrofon ellenállását megváll'oztatják és az ezzel járó áramváltozással, az egyenáramkörben be­kapcsolt átkapesólórelaisl hozzák működésbe. Itt az a hátrány mutatkozott, hogy a mikrofonellen­állásnak a hőfoka és egyéb befolyások folytán be­következő folytonos változásai az átkapcsolórelnis működési módjára zavarólag halnak. Ismeretesek továbbá olyan kapcsolási elrende­zések is, melyeknél a mikrofont tartalmazó egyenáramkör, kis értékű ellenálláson és pedig valamely átvivő priniérlekercsen ál, zárva van és ennek az ellenállásnak végeihez, kondenzátor­ral egymásután, vibrációs relais van kapcsolva. Kz a relais viszont álkapcsolórelaist befolyásol, mclTnrX fegyverzete, kél helyzetében, aszerint amint a vibrációsrelais rezeg, vagy nyugalom­ban marad, a kívánt kapcsolófolyamalokal idézi elő. Ivnnél az elrendezésnél ugyan a kapcsoló­folyamai független a inikrofonellenállás folyto­nos változásaitól, azonban ennek, az előbb vázolt elrendezéssel szemben, az a hátránya van, hogy amikrofon relais az álkapcsolórelaist csak vibrá­ciósrelais közbeiktatásával befolyásolja, mely­további és pedig igen érzékeny készüléket kép­viseli. A találmány szerint az ismeri berendezések eme hátrányait elkerüljük és előnyeit egyesítjük hogy in az átkapcsolórelais kondenzálor­azáilal ral sorosan és ez a kombináció a mikrofon­áramkörnek célszerűen indukciómenles ellen­állásával párhuzamosan van kapcsolva. Előnyös Üt a mikrofonáramkörbe tetemes értékű ellen­állási bekapcsolni és az átkapesólórelaisl ma­gán a jetfogórelais mikrofonján elágaztatni. Ekkor a inikrofonáram, a nagy ellenállás folytán, gyakoriali értelemben csaknem azonos értékű marad; mindamellett a mikrofonelJenálIásnak a mikrofonniágnes áltál előidézel! gyors változásai a lehelő legnagyobb befolyási gyakoroljak az ál­kapesolórelais áramkörére. Kz az áramkör maga olyan önindukcióval van ellátva, hogy az átkap­csolórelaisl csak a vállakozóáramok kezdetekor vagy megszűnésekor hozza a kondenzátor töltő­vagy kisütőárama működésbe. A mellékelt rajzon a találmány tárgyának két foganatositási példája van bemutalva. Az 1. ábrán az CL) vezetékhez, melyen át vál­takozóáramlökásek küldetnek, az (M) mikrofon­relais (e) tekercse van kapcsolva, az (ni) mikro­fon maga, az indukciómenles (vv) ellenállással sorosan, a (ÍJ) telephez van kapcsolva. A (w) ellenállás végpontjaival áramkör van összekötve, mely sorosan (c) kondenzátort, (r) indukciómen­les ellenállási, (d) fojtótekercset és (o) kapcsoló­szervével (k) kontaktusokat befolyásoló, polari­zál! (B) relaist tartalmaz. A vá 11 akozóá ram lökések és a közöttük fekvő áramszünetek az (M) relais (e) tekercsében az (ni) mikrofon középellenállását, váltakozva, nö­velik és csökkentik és ezzel, megfelelő módon, a (w) ellenálláson keresztülfolyó áram erőssé­gél Is. Az ezen (vv) ellenálláson ezáltal előidézeti

Next

/
Thumbnails
Contents