77699. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés sorbakapcsolt erősbítőként szolgákó kisűtő csövekhez

Megjelent 1921. évi március lió ‘¿(5-án. / \ MAGYAR KM; A I,VI ' ' S.'T,T"n\I.MI DIKÓSAö. K J SZABADALMI LEÍRÁS 77699. szám. VII/j. OSZTÁLY. Kapcsolási elrendezés sorbakapcsolt, erősbítőkként szolgáló kisütó'csövekhez. SIEMENS & HALSKE AKT1ENGESELLSCHAFT CÉG HEKLIN-SÍEMENSTADT ÉS BECSBEN. A bejelentés napja 1917 június hó 28-ika. Elsőbbsége 1916 julius hó 7-ike. A jelen taláiuián> olyan kisiitőcsövek­­hez vailó kapcsolási elrendezésre vonat­kozik, melyek többedmagukkal sorba, vannak kapcsolva. Az ilyen, a telefonia, vagy a drótnélküli telcgráíia céljaira és efféle célokra szolgáló elrendezéseknél az cgves erösbítőcsö\ ek eddig többnyire át­vivők útján voltak egymással összekötve, ükkor fennállott az a há’trány, hogy ezek az átvivők, mágneses szórómezejük és tekercsüknek egymáshoz és a földhöz! képest való kapacitásán át történő kap­csolatuk folytán kölcsönösen befolyásol­ták egymást. Hímek folytán erős zörejek, vagy az erősbítőelrendezés úgynevezett éneklése, vagy fütyülése, következtek be. üzért az átvivők mellőzését ajánlották már a küldő ' jeladó 'I'. oldal áramkörbe nagy ohmos ellenállások bekapcsolásával, ükkor azonban, hogy a vezérlőelektro­­dára a helyes egyenárampotenciált szo­rítsák föl, mindegyik erősbítőhöz egy nagyvoltos telepet rendeztek el, melyet ai kiifi,dőáramkört tápláló teleppel ellenke­zően. kapcsoltak. A jelen találmány szerint az iilyen kap­csolás lényeges egyszerűsítése érhető el azáltal, hogy — bár a küldőáramkörök itt is fojtótekercsen, vagy nagyohmos el­lenállásokon át vannak zárva, - az erős­­bítők jelforgatóáramköre azonban a min­denkori megelőző crősbítö anódatelepén van keresztülvezetve. Ez esetben mind­egyik erősbítőhöz egyetlenegy telepre 'esz szükség, melynek egyik pólusához a következő reális lerősbítő) vezérlőelek­­trodája van közvetlenül kapcsolva. Az iz­­zókatódákhoz való fűtőtelep valamennyi erösbítőnél közösre választható. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási példája van bemu­tatva. Az (L) távvezetéken át beérkező vál­takozóáram mindenekelőtt egy (v) előáit­­vivőbe jut, melynek sekundároldala az (1£1) első kisütőcső (h) segédelektródájá­hoz van kapcsolva. Ezen (El) cső anódájára egy kb. 110 voltos (bl) telep van kapcsolva, melynek áramköre egy (dl) fojtótekercsen és a (k) katódán át van zárva. A (bl) telep negatív pólusától, ágazik e) az (E2) máso­dik kisütőcső (h) segédelektrodájához ve­zető csatlakozóvezeték. Azonos módon van a többi (E) stb. erősbítő (kisütőcső) egymással és a megelőzőikkel összekötve. Az (E) utolsó kisütőcső külő 1 dalához a | 1 telefon egy (c) kondenzátoron át van

Next

/
Thumbnails
Contents