77698. lajstromszámú szabadalom • Gyorsulásmérő műszer

Megjelent 1921. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMILEIRAS 77698. szám. VII/a. Q8ZTÁLY. Gyorsulásmérő műszer. SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLIN ÉS WIENBEN. A bejelentés napjn, 1917 április hó 17-ike. Elsőbbsége 1916 április hó 20-ika. A jelen találmány mozgó járművek gyorsulásának vagy lassulásának méré­sére való műszerre vonatkozik. A jármű­vek, pl. vasúti vonatok vagy effélék meg­indításakor és megállításakor (liassítása­k(or) keletkező gyorsulások, ilL lassulá­sok meghatározására jelenleg a menet­irányban lengő ingákat használnak, me­lyek esetről-esetre a gyorsulással ellenté­tes irányban lengenek ki. A kilengés szöge azután mértékéül szolgál a pillanat­nyi gyorsulásnak és lassulásnak és ezzel támpontot nyújt a járművekben lévő haj­tógépek vonóerejének vagy a fékek telje­sítményének meghatározására. Ha azon­ban lejtős pályán halad a vonat, akkor ez; a gyorsulásmérő nem mutat már helye­sen, mert az inga O-helyzete a lejtés foly­tán megváltozott. Különösen zavaróan hat cz akkor, ha ezt a gyorsuilásmérőt légi vagy vízi járműveken használják, ahol folytonosan fellépnek ilyen ingado­zások. A jelen találmány szerint ezt a hát­rányt azáltal szüntetjük meg, hogy a ne­héz tömeget nem egyoldalúan függeszt­jük fel, mint az ingánál, hanem egy, mind­két oldalán szilárdan befogott rugalmas test közepében rendezzük azi el. Lehet pl. egy köralakú csatornákkal ellátott ru­galmas membrán közepében megerősíteni a tömeget. A rezgő membrán kilengései­nek nagysága ugyan meglehetős kicsiny, azonban a találmány egy további része ^szerint a kilengéseket elektromos úton tetszőleges mértékben megnagyobbítva iehet egy mutatószerkezetre átvinni. Ez az átvitel úgy történik, hogy a vasból való nehéz tömeget két, egymással szem­közt elrendezett fojtótekercs záróteste­ként képezzük ki. Ha a két fojtótekercset azonos feszültségű váltakozóárammat tápláljuk, akkor a két tekercsben az áram­erősségek viszonya mértékét szolgáltatja a zárótest eltolódásának. A két áramerős­ség viszonyát jelző elektromos mérőmű­szert célszerűen közvetlenül a gyorsulás­nak m/ sec.--ekben való leolvasására al­kalmasan rendezzük be. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak két foganatositási példája van bemu­tatva. Az 1. ábrán látható foganatositási pél­dánál a (g) tokot a gyűrűalakú hullámok­kal ellátott rugalmas (m) membrán két (kl) és (k2) kamrára osztja. Az (m)

Next

/
Thumbnails
Contents