77676. lajstromszámú szabadalom • Kétütemű elégési mótor

LT Kétütsraű elégési mótor. YESELY BEDRICH MŰVEZETŐ ÉS VESELY LÁSZLÓ FÉMESZTERGÁLYOS JUNGBUNZLAUBAN. A bejelentés napja 1918 szeptember hó 20-ika. Elsőbbsége 1918 augusztus hó 24 ike. A találmány tárgya oly kétütemű motorokra | vonatkozik, melyeknél a forgat tyú térbe tiszta j levegő szívalik be és melyeknek munkahengere nem bir szelepekkel. A találmány szerinti mótor a csatolt rajzon példakép vett kiviteli alakjában van föltüntetve . és pedig az 1. és 2. ábrák a hengeren ál vett tengelyirányú metszetek, két egymásra merőleges X—X, illetve Y—Y síkon át, a ti. ábra keresztmetszet az 1. ábra Z—Z vonalán keresztül, a 4. és la. ábra pedig a karburátor részlete. Az (a) munkahengert a szokásos (b) vízhűlő­köpenv veszi körül, melyet a külső (c) köpeny burkol, mely azonkívül a (d) forgattyú teret és az (e) szabályozó számára való, fölüllnyitoll üreget is körülveszi. A (c) köpeny furataiban az (f) hajtó-és forgattyúlengely (gl, g2) golyós csapágyakban van elrendezve, (h) a szíjtárcsa, mely a (h1 ) lcn­dilőkerékkel egy darabból áll. A (k) henger­l'edélbén a gyertya számára való (1) furat és a kompressziócsap számára való (2) furat van ki­képezve. (ni) a dugattyú, (n) pedig a dugattyú­rúd. Az (o) mágnest az (f) hajtótengelyre erősí­tett (p) lánckeréken futó lánc hajija. A forgattyútér homlokfalában az (r) szívó­szelep van elrendezve. Az (m) dugattyú által a fölfelé haló komprcssziólöketnél a (d) forgat tyú­térbe beszívott friss levegő a (3) szűrőfödélen áramlik be. Az (m) dugattyúnak lefelé menő munkalökcténél a (d) térbe beszívott, a dugattyúi és a falakat egyidejűleg léhűtő levegő mindaddig komprimáltalik. míg az (m) dugattyú az (a) mun­kahengerben elrendezett (4) nyílásokat szabaddá nem teszi, amely pillanatban a teljesen kompri­mált levegő a (d) térből az (a) munka hengerbe kezd beáramolni az (m) dugattyú íölöti és pe­dig az (5—(>) csatornán keresztül, melynek fú­vóka.szerűen megszűkített ((>') részében, az áram­lási irányban, egy a tüzelőanyagot befecskendező <7) fúvóka torkol be, mely a (8) csatorna útján az (S) úszótérrel közlekedik. Ez az (S) tér a benzin vagy más tüzelőanyagot vezető csővel közlekedik. Ezen csővezeték (9) torkolata a (10) tű segélyével egészben vagy részben elzárható. A (i) úszón lazán nyugvó (10) tű vékonyabb alsó vége a (11) födőlap furatá­ban Van vezetve. Az előkomprimáll levegő áramlásánál a fúvó­kaszenien megszűkülő ((V) furaton át a (7) fúvó­kából kiáramló benzint az (a) henger munka­terébe ragadja magával, miáltal keverék képző­dik, mely ismeretes módon az (m) dugattyú visszamenésénél az (a) hengerbe komprimálta­tik, gyújtással robban és az (m) dugattyút ismét lefelé hajtja, míg ez a henger falában a (4) nyí­lásokkal szemben fekvő hosszabb (12) kipuff'ogó nyílásokat' nem leszi szabaddá, melyeken át az égési termékek kipuifogása valamivel előbb megy végbe, mint a keveréknek a (4) nyílásokon át tör­ténő újrabeömlése, minthogy a (12) nyílásolt' a (4) nyílásokon túlérnek. Ez a játék folyton ismét­lődik. A (ti) csatornavezetékben (13) forgó csappanó­lemez van elrendezve, melyet az (e) szabályozó működtet és mely a munkahengerbe beáramló

Next

/
Thumbnails
Contents