77669. lajstromszámú szabadalom • Önműködő cipőtisztítókészülék

Megjelent 1921. évi március hó 16-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BTR S Z A B A D A L MI L EIR Á S 77669. szám. VII/b. OSZTÁLY. Önműködő cipőtisztftókészülék. ROBITSEK ALADÁR GÉPSZERKESZTŐ MÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelenté* napja 1919 szeptember bó 15-ike. A jelen találmány önműködő cipőtisztítóké­szülékre (cipőtisztító automatára) vonatkozik, mely, a nyilvános telefon-automaták módjára, a város utcáinak egyes pontjain alkalmas cellák­ban (fülkékben) fölállítva a kézzel dolgozó utcai cipőtisztítómunkásokat helyettesíteni van hi­vatva. Erre a célra, egy alkalmas utcai fülkében (bó­déban), egy az illető egyén testsúlyával, továbbá egy pénzdarabbal és egy kézzel beiktatható ékkel létesített kontaktus segélyével zárható elektro­mos áram és egy ezzel táplált elektromotor van elrendezve, mely utóbbi két, a tisztítandó cipő hosszoldalán ide-odacsúszó kefének, mely, a kü­lönböző cipőtisztítási munkaszakaszokban éppen szükséges kefék beiktatásával, kicserélhető, ide­odatolódását, valamint egy-egy, a cipősarok, illetve a cipőorr mentén ide-odalengő kefének ezen mozgását létesíti forgattyús hajtóművek köz­vetítésével. A mellékelt rajzon egy ilyen készüléknek e'»v íoganaíosítási példája van vázlatosan bemutatva, és pedig: az 1. ábra az elktromótornak és áramkörének, valamint bekapcsoló kantaktusainak a fülkében való elrendezését tünteti föl, a 2. £s 3. ábra fölül- és oldalnézetben ábrázolja az elektromótor forgó mozgásának a kefet'artókra való átvitelére szolgáló forgattyús hajtóműveket, végül a 4. £bra a cipő hosszoldalainak tisztítására való különböző ide-odacsúszó kefék egyikének vagy másikának, valamint a tisztítószert tartalmazó tartálynak beiktatására való szerkezetet elülné­fetlfeu mutatja. A nyilvános telefonautomaták módjára alko­tott' (a) fülkébe (b) vezetékeken elektromos erős­áram van bevezetve, melybe (c) elektromótor van bekapcsolva (1. és 3. ábra). Ennek az áramkör" nek zárására, tehát a (c) elektromótor megindí­tására az áramkörbe egy (d) lábkontaktus, mely a fülkébe való belépéskor az illető egyén önsúlya alatt záródik, továbbá egy (e) pénzdarabbal lé­tesíthető kontaktus és egy kézzel bekapcsolható (f) ékkontaktus van beiktatva. A (c) elektromótor tengelyéi-e ékelt (g) és (h) forgattyútárcsák (i). illetve (j) csúszórudakai mozgatnak hosszirá­nyukban ide-oda, mimellett az (i) rúdhoz tar­tozó (h) tárcsa forgattyúkarja jóval hosszabb, mint a (j) rúdhoz tartozó (g) tárcsáé. Előbbi a cipő két oldalán elrendezett kefék hosszirányú ide-odamozgatására szolgál és mefelelő magas­ságban van elhelyezve a (k) lábtámasz fölött, míg utóbbi ezen lábtámasz alatt van elrendezve és két ide-odalengő, mellső és hátsó kefe működ­tetésére való. Az (i) rúdon függélyes (1) csap van (2. ábra), mely az (m') tengely körül lengő két­karú (m) emelő egyik karjának villás végébe nyú­lik be, míg az (m) emelő másik karjának villás végébe a (k) lábtámasz másik oldalán az (i) rúddal párhuzamosan haladó (i') rúd (1') csapja kapaszkodik be azonos módon úgy, hogy ennek a két (i) és (i') rúdnak hosszirányú ide-odamoz* gása mindig egymással ellenkező irányban megy végbe. Az (i) és (il) rudaknak egyenoldalú három­szögalakú keresztmetszetük van és mindkét rúdra egy-egy (n) kefetartó van megfelelő egyenoldalú háromszögalakú keresztmetszetű fú­rattal ellátott agyával föltolva és fölerősítve, mely kefe tartókon egymást ól J20—120«-n szőgtávol&á-

Next

/
Thumbnails
Contents