77598. lajstromszámú szabadalom • Védőkészülék forgattyús és körforgó sajtókra

Megjelent 1-1921. évi február hó 1 8-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 77598. szám. XVIII/b. OSZTÁLY. Védőkészülék forgattyús és körforgó sajtókra. WURCH JÁNOS ÜZEMVEZETŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1919 november hó 25-ike. Ismeretesek már préseken alkalmazott védőkészülékek, melyeiknek az a célja, hogy a munka közben előforduló szeren­csétlenségeket biztonsággal megakadá­lyozzák. Ezen készülékek azonban, mint­hogy a kritikus pillanatban a gép működé­sét megállítják, üzemzavart okoznak és a termelés folytonosságát gátolják. Ezzel szemben jelen találmány tárgya oly védő­késziilék, mely anélküli, hogy a gép műkö­dését zavarná, a munkás kezét tökéletesen megvédi. A találmány áll lényegében a munka­asztal fölé szerelt vízszintes irányban el­csúsztatható és a préselő-szerszámok át­engedésére megfelelő nagyságú furattal ellátott védőlemezből, melyet egy emelő­szerkezet a sajtoló főtengelyére ékelt tárcsa vájatában nyugvó görgővel kapcsol össze, mimellett ezen emelőszerkezet a sajtológép pedáljával oly módon van ösz­szekötve, hogy a pedál lenyomásakor az emelőszerkezet egyik karja a görgőt a fő­tengelyre ékelt tárcsa vájatából kiemelve, a gép működését szabaddá teszi, egyidejű­leg pedig az emelőszerkezet másik karja a védőlemezt a munkaasztal fölé csúsz­tatva, a kezet a szerszámok útjából félre­tolja. A találmány tárgya a csatolt rajzon példaképpen fölvett foganatosítási alakjá­ban van föltiintetve és pedig az: 1. ábra a védőszerkezettel fölszereli sajtoló oldalnézete, a 2. ábra a védőlemez fölülnézete. Az (a) munkaasztal fölé van szerelve a (b) vezetékekben vízszintes irányban el­csúsztatható (d) védőlemez, mely a pré­selő-szerszámok átengedésére megfelelő nagyságú (e) furattal van ellátva. A (d) védőlemezzel csuklósan össze van kötve az (f) csavarorsó, mely a gépállvány (g) pontjában megerősített szögemelő egyik (h) karjával állíthatóan össze van kap­csolva, mimellett ezen emelő másik (i) karját a (j) rudazat egy, a (k) pontban rögzített emelőszerkezet (1) karjával kaíi csuklósan össze. Ugyanezen emelőnek má­sik (m) karja az (n) görgővel van fölsze­relve. mely a gép nyugalmi helyzetében' az (o) főtengelyre ékelt (p) tárcsa (r) vá­jatában helyezkedik el. A sajtológépeit, mint ismeretes, az (s) pedál leszorítása által hozzuk működésbe, amikor is a (t) rudazat fölfelé emelkedve, az (u) pont körül elforduló szögemelő (ul) karját kilendíti és eközben a (v) éket föl­felé szorító (z) szögmeni'lkart lehúzva, a gép működését szabaddá teszi. Jelen szerkezetnél azonban a gép műkő-

Next

/
Thumbnails
Contents