77594. lajstromszámú szabadalom • Fogó mótoros ekék és vontatógépek hajtókerekeihez

Megjelent 1-1931. évi február hó 1 8-án. MAGYAR KIRÁLYI ^^ SZABADALMI BÍRÓSÁG. SZABADALMI LEÍRÁS 77594. szám. XX/a2. OSZTÁLY. Fogó mótoros ekék és vontatógépek hajtókerekeihez. MÜNCHENER MOTORENFABRIK MÜNGHEN-SEDLING, INHABER 0. VOLLNHALS CÉG MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1918 augusztus hó 22-ike. A motoros ekék, vontatógépek és más efélék hajtókerekeihez való eddigi fogók majdnem mind azzal a hátránnyal bírnak, hogy fölszerelésük és leszerelésük esetén több csavarösszeköttetést kell oldani, il­letve létrehozni, amely munka tetemes időt vesz igénybe és különösen kisebb, el­különítve fekvő táblák mívelésénél igen hát­rányos és időtrabló. Más fogószerkezetek gyors föl- és leszerelést, illetve beállítást tesznek ugyan lehetővé forgattyúk és excenterek segélyével; ez a kiképzés azonban igen bonyadalmas és drága, azonkívül a talajleszorítással való nehéz súly folytán igen hátrányos. A talámány tárgya fogószerkezet mó­toros ekék, vagy vontatógépek hajtó­kerekei számára, mely lehető csekély súly mellett kevés munkával nyugalmi helyzetéből munkahelyzetébe hozható, azonkívül époly gyorsan a hajtókerékről leszerelhető és arra újból rászerelhető. Ennek elérésére a fogó hátlapja munka­fölületére merőleges hídrésszel van el­látva, mely célszerűen ívalakú hasítékkal és oldalt toldattal (orral) bír, úgy hogy a forgó egy a keréken levő csavarcsap­szög segélyével, mely a hasítékon át­| megy, valamint a keréken levő kivágá­sok vagy mélyedések segélyével, melybe a fogó toldata beleillik, az ezen mélyedé­sek helyzete által meghatározott állások­ban biztosítható. Ha hosszabb ideig fogó nélkül dolgozunk, úgy ezek, hogy fölösle­ges súlyt ne cipeljenek magukkal, csavar­oldás útján leszerelhetők. A főelőny abban áll, hogy minden fogó csak egyetlen csa­varral megerősítve, gyorsan munka- és üreshelyzetébe hozható anélkül, hogv erre bonyolult szerkezetre volna szükség. A csatolt rajzon a találmány tárgya példakép vett kiviteli alakjában van föl­tüntetve és pedig az 1. ábra a fogókkal ellátott hajtókerék oldalnézete a fogók teljes működési hely­zetében, a 2. ábra ugyanolyan nézet a fogók fél munkahelyzetében, a 3. ábra a kerék elölnézete lefektetett balodali és fölállított jobboldali fogókkal, a 4. ábra a kerék oldalnézete a fogók mű­ködésen kívüli helyzetében. Az (a) fogó hátlapján munkafölületére merőlegesen álló (f) hídrésszel bír, mely ívalakú (d) hasítékkal és (c) oldaltoldattal van ellátva. A (d) hasítékon a (b) csavar-

Next

/
Thumbnails
Contents