77552. lajstromszámú szabadalom • Automatikus elektromos időmérőberendezés versenyekhez

Megjelent 1981. évi február lió 18-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 77552. szám. XX/gr. OSZTÁLY. Automatikus elektromos időmérő berendezés versenyekhez. MOSKOVITZ JENÓ MŰEGYETEMI HALLGATÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 augusztus hó 14-ike. Atlétikai jutóversenyeknél az időtar­taimnak, mely alatt a versenyt befutották, pontos és objektív megállapítása nagy szerepet játszik. Ezen célra eddigelé u. n. stopper-órát használtak, mely az indí­tásnál és beérkezésnél egy személy által működésbe hozatván', V5 másodpercnyi pontossággal, mutatta a verseny befutá­sára szükségelt időt. Az időmérés ezen módja pontosnak és kielégítőnek egyálta­lában nem nevezhető, mert eltekintve attól, hogy az indítást jelző pisztolylövés megtörténte és észrevevése, valamint az észrevevés és a stopper-óra megnyomása között megmérhető idő folyik le, a beér­kezésnél a célszalag érintéséneik pillanata szabadszemmel kellő pontossággal nemi állapítható meg. Mindezen kívül az a kö­rülmény, hogy a stopper-óra kioldása és: megállítása emberi kéz által, történik, ma­gában foglalja a tévedés lehetőségét, amit bizonyít az a jelenség, hogy több időmérő egyidejű, egymástól független mérése rendszerint ugyanannyi különböző ered­mén vt ad. Jelen találmány ezzel szemben azáltal, hogy automatikusan, minden emberi be­avatkozás nélkül működteti az időmérő szerkezetet, a. tévedés és pontatlanság le­hetőségét eleve kizárja. Azonkívül lehe­tővé teszi, hogy az idő megállapítása tet­szésszerinti, akár 1/1000 mp-nyi pontos­sággal történjék. Az eddigi rendszer azon előnyei, hogy hiibás startolás esetén az in­dítás további manipuláció nélküli megis­mételhető, továbbá a könnyű hordozható­ság és olcsóság, jelen találmány alkalma­zása esetén is megmaradnak. A találmányi berendezéshez szükséges egy Hipp-féle chronosikop vagy akármi­lyen más elektromagnetikusan kioldható •stopper-szerkezet. Ezen óra-szerkezet rugóját rendes körülmények között egy áramtól átjárt elektromágnes tartja fogva. Ha az áramot megszakítjuk, akkor az elektromágnes elvesztvén mágnességét, a rúgó fölszabadul és az óra járni kezd. Ab­ban a pillanatban, midőn az áramot ismét bekapcsoljuk, az óra-szerkezet megáll és tetszésszerinti pontossággal, mely az óra­szerk'ezjet minőségétől függ, mutatja az elmúlt időt. Az áramnak az indítást jelző pisztolylövés általi kikapcsolását és a cél­szalag érintése általi bekapcsolását teszi lehetővé a találmányi elrendezés, mely­nek egy példaképem foganatosítási alak­ját a mellékelt rajzlapok mutatják, és pedig az 1. ábra az indításnál használandó pisz­tolyra fölszerelhető árammegszákító

Next

/
Thumbnails
Contents