77549. lajstromszámú szabadalom • Merev marógép

Megjelent 1921. évi február h<$ 18-án. MAGYAR KIRÁLYI Wgffl SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 77549. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Merev marógép. . HOPPÉ OSCAR MÉRNÖK CHARLOTTENBURGBAN. A bejelentés napja 1918 február hó 6-ika. Elsőbbsége 1916 junius hó 6 ika. A jelen találmány tárgya újítás maró­gépeken, mely arra van hivatva, hogy az új marási technikának az ezen gépek tel­jesítőképességével szemben támasztott követelményeit kielégítse és a gépek ke­zelését tetemesen egyszerűsítse. A használatos marógépeknél a marás, folyamat közben föllépő különleges ráz­kódtatások a legtöbb esetben megakadá­lyozzák a marószerszám teljesítőképessé­gének teljes kihasználását. Ezen okból a merev marógép a mellékelt rajz 1—3. ábrája szerint a függőlegesen mozgatható alsó (9) asztallal van ellátva (2. ábra), melynek minden oldalról zárt (4. 40) és (3, 36) vezetékei a (10) alaplemez és a (6) fölsőkar útján egymással szilárdan van­nak összekötve. A (9) alsó asztalnak ezen kettős kényszervezetése merev és el nem tolható ágyazást eredményez, mely az új, nagy teljesítményű marási módszernél el­engedhetetlen, hogy a marási teljesítőké­pesség teljes kihasználása mellett a maró­szerszámokat kíméljük és jó, pontos mun­kafölületeket nyerjünk. A találmány lényege már most abban áll, hogy a (9) alsó asztal külső vezetéke (26, 36) teleszkóptartó gyanánt van kiké­pezve. A külső (3b) vezeték és a (6) fölső­kar közötti összekötődarab könnyen meg­oldható és a külső (36) vezetékben telje­sen elsülyeszthető, tehát a géppel tökéle­tesen összefüggő részt alkot. Ez pedig azzal a gyakorlati előnnyel jár, hogy a kétoldali teljesen zárt vezeték megtartása mellett, betolt (26) összekötő tartó mellett, még nagy, teijedehnes darabok is meg­munkálhatok az eddig ismert marógépek­től eltérőleg. A marószerszám vagy a munkafolyamat változtatásakor a (26) összekötőtartót majdnem mindig síilyesz­teni és a beállítás megtörténte után ismét emelni kell. Ez azonban könnyen és gyor­san végezhető, ellentétben az egyéb ma­rógépeknél szokásos merevítésekkel, me­lyeknek fáradtságos ide-oda tolása a gya­korlatban kellemetlenül vált érezhetővé. A munkás tehát, ha csak valamikében le­hetséges, zárt (26) összekötőtartóval fog marni és már ezáltal is a gép teljesítmé­hyét növeli. A (26, 36) teleszkóptartó hen­geres alakja a nagy szilárdságot a csekély helyszükséglet eicnyévei egyesíti, úgy, hogy a marási munka, más gépek terje­delmes merevítéseivel ellentétben, át­tekinthető és könnyen hozzáférhető marad. A merev marógép a konzöl-marógéppe' szemben még különös előnyöket nyújt. A (10) alaplemez és a (6) fölsőkar közvet-

Next

/
Thumbnails
Contents