77541. lajstromszámú szabadalom • Talajművelőgép

Megjelent 1921. évi február lió 10-éii. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 77541. szám. X/a. OSZTÁLY. Talajművelőgép. AASETH GUSZTÁV GÉPSZERKESZTŐ KRISTIANIABAN. A bejelentés napja 1919 április hó 5-ike. Elsőbbsége 1918 március hó 20-ika. A találmány tárgya föltöretlen talaj megmunkálására való gép. A találmány értelmében a gép keretén több lökő- és ásórúd va,n elrendezve, melyek forgattyú ós forgattyúrúd útján lengő- vagy ásó­mozgásba hozatnak; ugyancsak a gép ke­retén egy billenőeke és egy borona vagy gereblye van elrendezve, mely a gép hosszirányához képest szögben fekszik és laza kövek és 'más akadályok . eltávolítá­sára szolgál. A mellékelt rajz a találmány tárgyát képező gép fogaöatosítási alakját mutatja. Az (1) kocsialvázon a (2, 3) kerekek között több (4) lökő- vagy ásórúd van el­rendezve, melyek hátsó és fölső végükön,1 az (5) forgattyútárcsával vagy forgattyú­karral vannak összekötve. A (4) rudak körülbelül középen a (6) lengőkarokral vannak fölfüggesztve, melyeik a (7) csapok körül lengenek és a forgatható (8) szög­emelők, valamint a kézzel működtethetö (9) kormányemelők útján függőleges irányban beállíthatók. Az (5) forgattyú­tárcsa, melyet célszerűen a (3) kerékről hajtunk, a lÖkőrudaknak ásómozgást köl­csönöz. A (4) lökőrudak célszerűen meg vannak osztva, amennyiben hátsó (15) vé­geik a (16) rúgok közbeiktatásával a rudak mellső végeivel tieleszkopszerűen vannak összekötve. A (4) ásó- vagy lökőrudak mögött aj (10) billenőeke van elrendezve,, mely a (11, 12) szögemelő, továbbá a (13) kézi kormányemelő • útján 'magasságirányban beállítható. A (10) eke mögött a (14) borona vagy gereblye van elrendezve, mely a mozgás­irányhoz képest szög alatt fekszik és arra szoilgál, hogy köveket vagy más akadá­lyokat oldalt eltoljon. Szabadalmi igények: 1. Tailajmüvelőgép, azáltal jellemezve, hogy közös kocsi alvázon több, for­gattyú útján ásómozgásba hozott lökő­vagy ásórúd és ezek mögött billenőeke van elrendezve. 2. Az 1. igényben védett gép foganatosí­tási alakja, azáltal jellemezve, hogy az ásórudak (6) lengő karjai magasság­irányban beállítható csapok körül fo­rognak, oly célból, hogy az ásása mély­séget szabályozni lehessen. 3. Az 1. igényben védett gép foganatos!-

Next

/
Thumbnails
Contents