77524. lajstromszámú szabadalom • Zsákba töltő berendezéshez vezető elevátor burgonyaaratógépekhez

Megjelent 1921. évi február lió 10-éit. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS .77524 szám. X.'a. OSZTÁLY Zsákokbatöltő berendezéshez vezető elevátor burgonyaaratógépekhez. FICAL0W1CZ JÁNOS ÉS FICALOWICZ HERMIN GAZDÁLKODÓK STRYJBEN. A bejelentés napja 1918 augusztus hó 12-ike. A jelen találmány tárgya burgonya­aratógépekhez való elevátor, mely a gép hajítókereke által az elevátor kosarába, vagy tartályába dobált burgonyát a zsá­kokba töltő berendezéshez viszi és mely olyan berendezésekkel van ellátva, me­lyek a burgonyát a magával hozott föld­rögöktől, gaztól, vagy egyéb tisztátlan­ságoktól megszabadítják. A tapasztalat azt bizonyította, hogy a burgonyaarató­gép hajítókere által az elevátor kosarába vagy tartályába dobált burgonyához min­dig földrögök, vagy más tisztátlanságok vannak tapadva, melyek, dacára a hajitó­kerék és a burgonyának a kosárba való behullása által előidézett rázkódtatások­nak nem hullanak arról le a kivánt tökéle­tességgel. Ez okból, a jelen találmány sze­rint, az elevátornak a földrögöket stb. keresztülengedő, tehát pl. fésűszerűen, vagy hasonlóan kiképzett menesztői, to­vábbító mozgásuk közben, rázó mozgást is végeznek, mely olyan heves, hogy a burgonya által magával hozott földrögö­ket stb. meglazítja, úgy hogy ezek lehull­hatnak, mielőtt még a burgonya a zsá­kokba töltéshelyére jut. Ez a rázómoz­gás pl. úgy hozható létre, hogy áz ele­vátor menesztőinek végnélküli tartó és vezető szalagjai olyan csigákon futnak, melyek görbített tengelyeken ülnek, mely utóbbinak hajtásával a csigák, a forgó­mozgáson kívül, Keringőmozgást is kap­nak, tehát a menesztők rázómozgásba jönnek. A menesztők végnélküli dróthá­lón, vagy drótszitán lehetnek megerő­sítve, melynek továbbító mozgása köz­ben, az említett módon, vagy egyéb esz­közökkel, rázómozgást adunk és mely a fölszabadult földrögöket stb. keresztül­hullani engedi. Ha ezt a rázómozgást gör­bített tengelyekkel létesítjük, akkor aján­latos legalább is e tengelyek egyikével egy, vagy több, a tartó szervnek és a me­nesztőknek a rázómozgás által előidézett tömeghatását kiegyenlítő ellensúlyt össze­kötni, hogy az erőátvitelt ezzel megköny­nyítsük és a rázómozgásnak az elevátor­állványra való tovaterjedését meggátol­juk. Lehet továbbá a kosárnak, vagy tar­tálynak is, melybe a hajítókerék dobálja a burgonyát, rázómozgást adni, hogy már itt előidézzük a burgonyához tapadó föld­rögök stb. fölszabadulását és ezeket, ha ez a kosár, vagy tartály hálószerűén.

Next

/
Thumbnails
Contents