77515. lajstromszámú szabadalom • Beállítószerkezet röpülőgépekhez

Megjelent 1921.9S1. évi február lió 10-én. MAGYAR KTRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 77515. szám. V/h, OSZTÁLY. Beállítószerkezet repülőgépekhez. SIEMENS-SCHUCKERTWERKE G. M. B. H. CÉG BEBLIN-SIEMENSSTADTBAN. A bejelentés napja 1917 junius hó 2-ika. Elsőbbsége 1916 január hó 11-ike. Változtathatlan hordfeliilet-bcállitási szögekkel biró repülőgépeknek hosszabb ideig való emelkedésekor a gépvezető, liogy a kormánydorongot a kellő, erősen visszahajlított helyzetben tarthassa, kénytelen a gépen az emelkedés egész időtartama alatt, erősen hátradőlt hely­zetben ülni, ami ellenállóképességót fe­leslegesen nagy mértékben igénybeveszi. E hátrány elkerülésére megkisérelték már, hogy a hatásos felületek szöghely­zetét változtathatóvá tegyék, gyakorlati­lag használható megoldást azonban nem tudtak találni. A jelen találmány tárgya ilyen fajtájú szerkezet, mely lehetővé teszi, hogy a hordfelületek beállítása szögét és ezzel a hordfelületek és a farkfelületek (csillapí­tófelületek) hajlási szögeinek különbségét, repülés közben, a legegyszerűbb módon megváltoztassuk. E célra a fark- és a hordfelületek közt a kapcsolatot csuklósan képezzük ki és két résznek egymáshoz képest elfoglalt helyzetét kényszermozgásu beáillítószerv, pl. csavarorsó és anya segélyével vál­toztathatóvá tesszük. A találmány tárgyának ilyen foganato­sítási páldájánál, hogy a beállítószerkeze­tet teljesen a két, egymáshoz képest el­állítandó rész egyikében lehessen elhe­lyezni, a farkszerkezet két, egymásfelett fekvő, külön részből is készíthető, mely részek mindegyike külön csuklóval van összekötve a hordfelületekkel és mely ré­szek egymással való kapcsolata olyan rudak segélyével történik, melyek kar­dáncsuklók közvetítésével vannak a két farkrésszel összekötve. A beállítás ekkor úgy történik, hogy az) egyik szerkezeti rész egy pontját a má­sik szerkezeti rész egy korrespondeáló pontjához képest eltoljuk. Ha a repülőgép, imöly a találmánynak megfelelő berendezéssel van ellátva, hosszabb ideig kell hogy emelkedjék, ak­kor a hordfelületek beállítása szögét a je­len új beállítószerkezettel úgy változtat­hatjuk meg, hogy a kormánydorongot az emelkedési periódusban csak igen kis mértékben kell visszahajlítani. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási példáját tünteti fel, és pedig: az

Next

/
Thumbnails
Contents