77489. lajstromszámú szabadalom • Vasbeton- árbócláb

. Megjelent 1931. évi február hó 10-én. MAGYAR KIRÁLYI |jj|| SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 77489. szám. VIII/a. OSZTÁLY. Vasbeton-árbócláb. FEUCHTINGER RUDOLF MÉRNÖK, MŰSZAKI TANÁCSOS WIENBEN. A bejelentés napja 1919 május hó 27-ike. A jelen találmány tárgya vasbeton­árbócláb, mely lehetővé teszi távirdai, te­lefon- vagy efféle vezetékek oly faárbó­. cainak újbóli alkalmazását, melyeknek hossza a lerothadt törzsvéggel csökkent, még pedig anélkül, hogy az árbocot mé­lyebben kellene elhelyeznünk. A talál­mány egyúttal azt is lehetővé teszi, hogy tetemesen rövidebb faárbócokat használ­hassunk új telepeknél, ami a magas fa­árak és munkabérek mellett tetemes költ­ségcsökkenést jelent. Az alább ismertetett vasbeton-árbóc­lábak korlátlan tartósságában és arány­lag olcsó előállításában fekszik a talál­mánynak további gazdaságilag értékes •momentuma. A fönti célok elérésére a vasbeton­hüvelyből álló árbócláb fölső része, még pedig körülbelül a talaj szintjében, a talál­mány szerint vagy harántfallal, vagy pe­dig kúpos szűkülettel van ellátva, melyre az árbóc támaszkodik. Hogy ezeket a be­rendezéseket az árbócláb rendeltetésének befolyásolása nélkül kiküszöbölhessük, a találmány szerint úgy is eljárhatunk, hogy egész magasságában üreges árbóc­lábat alkalmazunk, melyet a törzsvég magasságáig kövekkel vagy efféle anyag­gal töltünk ki. A találmány további jellemzője abban áll, hogy az- árbócláb hosszának azon övében, mely a földből közvetlenül ki- és abba benyúlik, vagyis a veszélyes keresztmetszet körzetén, külön fegyver­zetet rendezünk el, miáltal teljesen kielé­gítjük a vasbeton-árbóclábbal szemben támasztott követelményeknek. A mellékelt rajz a vasbeton-árbócláb három példaképem foganatosítási alakját szemlélteti. Az 1., 2. és 4. ábrák függélyes hosszmet­szetek. A 3. ábra a fél vasbetonhüvely kereszt­metszete a 2. ábra a—b vonala szerint. Mint a rajzból kitűnik, az árbócláb (1) hosszvasakból (1. ábra) és (2) haránt­vasakból alkotott fegyverzettel merevített vasbetoncsövekből áll. A fegyverzet ve­szélyes keresztmetszetének körzetében, tehát azon a helyen, mely közvetlenül a földbe be- és a földből kinyúlik, a (2) harántvasiak sűrűbben vannak elrendezve, hogy a láb az ezen helyen fellépő hajlító­nyomatéknak elílentállhasson. A vasbeton­lábak, melyeknek külső köpenyfölülete le-

Next

/
Thumbnails
Contents