77487. lajstromszámú szabadalom • Öntőforma csúszó igénybevétellell szemben nagy ellenállóképességgel rendelkező szürke öntvény előállítására való eljárás foganatosításához

Megjelent 1921. évi február lió 10-én. MAGYAR KIRÁLYI ^^^ SZABAD ALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 77487. szám. XII/e OSZTÁLY. Öntőforma csúszó igénybevétellel szemben nagy ellenállóképességgel rendelkező szürkeöntvény előállítására való eljárás foganatosításához. DIEFENTHÁLER ÁGOST FÜLÖP IGAZGATÓ HEIDELBERGBEN. A 75662. sz. törzsszabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1918 november hó 6-ika. A jelen találmány a törzsszabadalom­ban védett öntőeljárás foganatosítására való öntőformára vonatkozik. Célja a ta­lálmánynak a szürkeöntvény öntésekor főleg a twgy vékonyfalu keresztmetsze­teiben föllépő gyors lehűlés elkerülése és ennek a lehűlésnek oly módon való sza­bályozása, hogy ez egy külön kemence alkalmazása nélkül történhessék a törzs­szabadalomban megadott módon. A gyors megdermedésnek oka az öntőformának a vastömeghez viszonyított aránylag nagy tömege. Hogy ezt a kellemetlenséget el­kerüljük, a jelen találmány értelmében olyan öntőformát használunk, melynél a formának a folyékony vassal közvetlenül érintkezésbe jövő fala (a tulajdonképeni formafal) alkalmas, vékony keresztmet­szetű formázóanyagból készül. Ezt a falat azután valamely hőszigetelő réteggel lát­juk el, melyet legegyszerűbben üreg se­gélyével képezünk és mely a hőnek a for­maszekrény anyagába való tovaáramlá­sát meggátolja. Ezáltal módunkban van. hogy a folyékony vas nagyobb öntési hő­fokával a forma falának előmelegítését végezzük, mielőtt a megdermedés be­állana. Ha pl. föltesszük, hogy a forma fala tömegét illetőleg azonos azzal, mely­lyel a formába befolyó vas rendelkezik, akkor a megdermedési hőfokon túl 300°­kal magasabb öntési hőfok azt a hatást idézné elő, hogy a forma fala 30'0°-ra elő­melegíttetnék, mielőtt a megdermedés menne végbe. Ezze! módunkban van a kí­vánt szabályozás létrehozása. A mellékelt rajz 1. és 2. ábráján egy ilyen berendezésnek egy foganatosítás! példája van bemutatva. Itt (a) jelöli az öntőformának a folyékony vassal kiön­tendő üregét, (b) az olajoshomokból ké­szült formafalakat, (c) a szigetelő üreget, (d) egy a formafalra való átmenetet ké­pező aszbesztréteget és (f) á vasbeöntő­nyílást. Szabadalmi igény: A 75.662 sz. szabadalomban védett öntő­eljárás foganatosítására való öntőfor­ma, azáltal jellemezve, hogy a folyé­kony vassal érintkezésbe jövő forma­falak külön, vékony keresztmetszetű anyagból vannak készítve és egy hő­szigetelő üreggel, vagy ugyanilyen anyaggal vannak körülvéve, hogy a formafalaknak a folyékony vas gyors megdermedését megakadályozó előme­legedését idézzük elő. (1 rajzlap melléklettel.) Pallas-nyomda, Budapest.

Next

/
Thumbnails
Contents