77455. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cigarettahüvelyek szivarszipkák stb. számára való betétpatronok előállítására

: Megjelent 1921. évi január hó 237-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LÉTRÁS 77455. szám. IV/i. OSZTÁLY. Eljárás cigarettahüvelyek, szivarszipkák stb. számára való betétpatronok előállítására. SCHLESINGERNÉ SZÜL OBERLÁNDER ELLA GYÁROS BÉCSBEN A bejelentés napja 1919 julius hó 28-ika. Elsőbbsége 1919 február hó 20-ika Ismeretes, hogy vattadugaszok cigarettahüve­lyekbe, szivarszipkákba vagy pipaszárakba való beillesztése állal megkísérelték a dohányfüstnek a száj, garat és orr nyálhárlyáit izgató részeit fölfogni. Ilyen betéteket platinsókkal, valamint ezekkel és nem illó szerves savakkal, pl. csersav­val, borkősavval, citromsavval, továbbá vasklo­riddal telítették is, oly célból, hogy a füst bázikus alkatrészei, elsősorban a nikotin fölfogassanak. Megállapítottuk, bogv mindazon anyagok, ame­lyek a nyálhártyákat izgatják és az emberi légző­szervekre károsan hatnak, rendkívül egyszerű módon eltávolíthatók oly módon, hogy a füst út­jába enyvezetten papírból vagy szövetből álló ellenállásokat iktatunk; ezen ellenállások spirá­lissá sodort vagy sugárirányú belső bordákkal ellátott csövecskévé hajtogatott sávból, vagy sok csúcsú csillagok alakjában kivágott, egymásra fektetett lapocskákból stb. állhatnak. Az ilyen be­tétek a füst útját meghosszabbítják és sebességét csökkentik; ezáltal a füst egyes alkatrészéi kivál­nak, ami azáltal észlelhető, hogy a betét anyaga barna színű lesz és a füst csípősségéből veszít. A betétek vagy vászonból, szűrőpapírból, itatós­papírból állíthatók elő, vagy pedig fűrészpornak vagy más anyagoknak mérsékelt nyomáson való sajtolása útján a füstöt átbocsátó dugaszokká ala­kíthatók. A találmány érlelmében ezen betétek hatását jelentékenyen fokozhatjuk, ha azokat a füst bizo­nyos alkatrészeit abszorbeáló anyagokkal telít­jük. Ilyenek gyanánt különösen álkalikusan rea­gáló oldatok, pl. nátriumkarbonát, nátriumbikar­bonál, borax, vízüveg, szappan stb. oldatai jön­nek tekintetbe, melyek a füst savanyú alkatré­szeit visszatartják, míg a nem telített ellenállások csak a cseppfolyós és szilárd kondenzációtermé­keket választják ki. A telített betétek hatását a telítőszer koncentrációja jelentékeny mértékben befolyásolja. Ila ugyanis tömény oldatokat alkal­mazunk, akkor a betétet képező szűrőpapír stb. rostjai földuzzadnak, a papír pórusai eltömődnek és a füst a telítőanyaggal csak föliiletileg érint­kezhet. Híg oldatok alkalmazásánál ez a hátrány nem mutatkozik, a telítéshez használt só részecs­kéi a belét pórusaiban rakódnak le anélkül, hogy ezeket eltömnék, a füst a papíroson átáramolhal és nagy reakciófölületre talál, ami a káros alkat­részek kiválasztását elősegíti. Megállapítható volt továbbá az is, hogy alkalikus reakciójú sókkal telített ellenállások hatásosabbak, ha állandóan nedvesen tartatnak. Ezért a telítőfolyadékhoz cél­szerűen kevés glicerint adunk. Legelőnyösebbek­nek alkalikus reakciójú sóknak egészen 5%-ig ter­jedő koncentrációjú egészen 0.5%-ig terjedő gli­cerint tartalmazó oldalai bizonyullak. Szabadalmi igények: 1. Eljárás eigarettahíivelyek, szivarszipkák stb. számára való betétpatronok előállítására, az­által jellemezve, hogy enyvezetten papírból vagv szövetből spirálist, sugárirányú belső bordákkal ellátott csövecskét, csillagokat stb. alakítunk, mely tesiek a fiisl útját meghosz­szabbítják úgy, hogy a káros alkatrészek a füstből kiválhatnak.

Next

/
Thumbnails
Contents