77358. lajstromszámú szabadalom • Forgó mótorokhoz való dugattyú

Megjelent 1921. évi január lió 10-én. MAGYAR K IRÁLYI SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRAS 77358. szám. Vd/2. OSZTÁLY. Forgómotorokhoz való dugattyú. SIEMENS HALSKE AKTIENGESELESCHAFT CÉG BERUN­SIÉMENSSTADTBAN ÉS WIENBEN. A bejelentés napja 1918 lebruár hó 4-ike. Elsőbbsége 1917 augusztus hó 9-ike. l'orgómó torok tizeménél tapasztalható, hogy dugattyúk gyakran aránylag rövid idő nniLvíi kimaratnak (kicvődnek). Beható megfigyelések ezen kimaralás okát illetőleg arra az ered­ményre vezetlek, hogy a kimaralás a fokozott felületi nyomásra vezethető vissza, mely bizo­nyos oldalerők következménye, melyek a du­ga.lyút kedvezőtlenül veszik igénybe. Bár helyi­álló hengerű motoroknál is fellépnek oldalerők, U azonban csak az explóziónyomásninlí a haj­tórúdr.a gyakorolt hatása folytán keletkeznek izok. Forgómótbd'oknál azonban egyéb oldal­erők is fellépnek, nevezetesen a pályájából el­térített dugalltyútömeg gyorsító erői (u. m. Co­rioMs erők), melyeknek befolyását a dugattyú igénybevételére eddig nem vették eléggé figye­lembe. A jelen találmány szerint a berendezés olyan, hogy az explóziónyomás és a tömegerők oldal­tösszetevő-) erejéből keletkező eredőerő meg­közelítőleg a dugaittyú horclfelület közepén negv keresztül. Ilordfölület alátl. 11a a dugaty­yúnak ti duga|lllyúgyürük alatt lévő Wüle!é| érijük. A dugallyuszögel (csapot) ezen hoixlfölülel cózepébe helyezzük és a dugattyú tömegét úgy isztjuk el, hogy a súlypont a dugallyúszögbe i»sék. Ez utóbbit a dugattyú egyes alkalrészei­lek, pl. a duga:lyúfenéknek a dugatlyúszög lei­vé'.elére való szemeknek, a dugattyúbordáknak slb. különleges elhelyezésével s méreteivel ér­jük el. Bizonyos körülmények közölt szükséges lesz még pótlólagos tömegeket is alkalmazna, pl. a dugattyú alsó szélén, gyürü alakjában. Míg eddig általában arra törekedtek, hogy a dugattyút lehetőleg könnyűre készítsék, hogy a forgó tömegeket lehetőleg kisebbítsék, addig a jelen találmány szerint bizonyos körülmények közölt lemondunk erről az előnyről, hogy a nyomásnak a hordfölületre lehetőleg egyenlele. son való elosztásával az oldalirányú tömegerők káros befolyását megszüntess!^. A dugattyú alsó végén kiképezett gyűrűvel azonkívül a du­gattyú jó merevitését kapjuk, úgy hogy a du­valtyú nem könnyen veszti el körhengeraiakját. A mellékelt rajz 1. és 2. ábráim a találmány­nak megfelelő dugattyú van bemutalva, mely­nél a dugattyúszög (-csap) befogadására való (1) szemek a dugattyú hord föl ületének közepén feküsznek, a dugattyú alsó szélén pedig (2) erős­bítőgyürii van elrendezve. üzen gyürü tömegéi, lorgómótornál cél­szerűen 'tovább is ki lehet használni azálltal, hogy azt (3) horonnyal látjuk el, melyben a mó. tor forgásakor olaj gyűl össze. F.z az olaj, a ta­lálmány szerint, a dugattyú futófelülete ama részének kenésére használtatik fel, mely az oldalerők folvián különösen erősen vételik

Next

/
Thumbnails
Contents