77311. lajstromszámú szabadalom • Berendezés villamos vezetékeknek zavaró hullámmal szemeben való védelmére

Megjelent 1920. évi november hó 13-án. 4 i MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 77311. szám. vn/gr. OSZTÁLY. Berendezés villamos vezetékeknek zavaré hullámmal szembeni védelmére. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MCVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A 73731. M. t&muabadaloca pótazabadalma, melynek bejelentési napja 1916 joniae hó 28-ika. Elsőbbsége 1916 jalins hó 1-je. A 72731. BZ. törzsszabadalom 3. ábráján oly védőberendezést tüntettünk föl villa­mos vezetékek számára zavaró hullám­mal szemben, amelyben egy az öninduk­cióval párhuzamosan kapcsolt bődvótot használunk, oly célból, hogy ebben egy­részt a zavaró energia meleggé változzék s másrészt a hődrót, a bőtől növekedő hossza folytán a kiváltó rölét működ­tesse E hődrótot a jelen találmány szerint még másképen is hasznosíthatjuk az (s) kapcsoló kiváltó röléjének működtetése céljából, melyet egy nyugvó áramú rölé áramkörébe iktattuk be. Ha t. i. a hődró­tot magas hő együtthatójú anyagból kér szítjuk, ekkor ezen áramkör ellenállása a zavaró energia megsemmisítésekor a melegedés következtében növekszik és a nyugvó áramú rölé működésbe jő. A csatolt rajzon az elrendezésnek több kiviteli alakját tüntetjük föl. Az 1. és 2. ábra a törzsszalwulalom 3. és 5. ábrájának felel meg. A szakaszkapc.solót, úgy mint a törzsszabadalomban, itt is (H) bötűvel, a fojtótekercseket (I) Initű­végül (r)-el jelöltük. A nyugvóárainú rö­lét egy (b) cella táplálja. Az áramkör a (h) hődróton át zárul. A hődrót maga, az ábra szerinti kiviteli példában, az (1) fojtótekerccsel párhuzamosan van kap­csolva a tör/sszabadalom 5. ábrájának-el­renedzésélx hasonlóan, azonban egy kü­lön transz f< inátor szekundér tekercseibe is iktathatjuk, amely az (1) fojtótekercs­csel sorba van kapcsolva. A (c) konden­zátor arra szolgál, hogy az áram a nyugvó áramkörből a fojtótekercsbe vagy pedig a főáramkörbe át ne léphessen. A hődrótot, mint már előbb említett ük, nagy hőegyiitthatóju anyagból készítjük, (pl. vasból, nikkelből vagy tantállal stb.). A drótot külső hőbefolyástól megóvandó, légmentes csőbe zárjuk, amint ez már á Nemst-lámpánál használt vasdiótellenál­lásnál szokásos, fémszálas lámpákat is használhatunk e célra. Ha már most a zavaró energia, amely a fojtótekercs végein a feszültség hirtelen növekedésében nyilvánul, a (h) hődróton áthalad, ekkor az utóbbi fölmelegszik s ellenállása nő. Az ellenállás növekedté­iiok mcirfelelően csökken az áram » rölé

Next

/
Thumbnails
Contents