77300. lajstromszámú szabadalom • Mótoreke két elülső futókerékkel, melyek egyike a barázdában halad

Megjelent 1920. évi október lió 28 án. MAGYAR KIRÁLYI gbSlf SZABADALMI HIVATAL. iZABADALMI LEÍRÁS 77300. szám. X/a. OSZTÁLY. Mótoreke két elülső futókerékkel, melyek egyike a barázdában halad. GEBR. WEIKERSHEIMER CÉG MÜNCHENBEN. A bejelentés napja 1918 szeptember hó 30-ika. Mótorefcék, melyeknél egy hajtókerék a barázdában halad és a két elülső futó­kerék közül az egyik szintén a barázdá­ban halad, ismeretesek. Ismeretes az is, hogy az egyik vagy mind a két kerék magaisságban beállítható, mely célra a futókerekek egy könyöktengelyen van­nak elrendezve. Végül már nem új a keréknyomot, megmunkáló fésűvel ellátott rugalmas fogú talajművelők kerekeinek emelését és sűlyesztését egy közös emelővel oly módon eszközölni, hogy úgy az elülső, mint a hátsó kerekek esuklóparaillelo­grammákon vannak fölfüggesztve, ami által a tartókeretnek a földdel párhuza­mosan való emelésénél vagy sűlyesztésé­nél a hátsó kerekek és a keréknyomban haladó fésűfogak távolsága változatlan marad. Ezzel szemben a jelen találmány tár­gyát alkotó mótoreke azáltal jellemezte­lik, hogy a futókerekek tengelyszáraí­nak mindegyike két párhuzamos csappal van ellátva, melyek forgattyúkba beka­paszkodnak, mely forgattyúk párhuza­mos tartótengelyei a jármű keretén van­nak ágyazva és mely forgattyúk csap­jai közül a jármű egyik odalán lévő egyik pár a jármű másik oldalán levő másik párral szemben ellenkező irány­ban van állítva. Ezáltal nemcsak könnyűszerrel1 emel­hetjük a futókerekeket menetközben az egyik oldalon, míg a másikon sűlyeszt­jiik, hanem a futókerekekre ható lökések kedvezően fölfogódnak és a futókere­kekre ható erők változásai kiegyenlítőd­nek, úgy hogy a jármű kerete sokkal kevésbé lesz elhajlás tekintetében igénybe véve, mint az eddigi rendszerek­nél továbbá a futókerekek emelése és sűlyesztése ezek súlya és emelőhatása által előnyösen támogatva lesz, úgy hogy ezekhez csak kevés erő szükséges, ami a jármű kormányzásánál is előnyös. A mellékelt rajzon, egy találmány sze­rinti mótorekének példaképpeni kiviteli alakja van vázlatosan föltüntetve és pe­dig az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán homloknézetben és a 3. ábrán fölülnézetben. A 4—7. ábrák az ekének különböző munkahelyzeteit mutatják, a 8. ábra pedig az első résznek, melynek kormányzó berendezése a használatos rendszerekkel azonos lévén az áttekint-

Next

/
Thumbnails
Contents