77284. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cserzőanyagok előállítására

Megjelent 1920. é vi október lió 28 án. MAGYAR KIRÁLYI |jj|| SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 77284. szám. XI a. OSZTÁLY. Eljárás cserzöanyagok előállítására. CHEMISCHE FABRIKEN WORMS AKTIENGESELLSCHAFT CÉG M/M FRANKFURTBAN. A bejelentés napja 1918 junius hó 24-ike. Elsőbbsége 1916 szeptember hó 1-je. A mesterséges cserzöanyagok, amelyek orgános vegyületeknek egymás közötti, atomok vagy atomcsoportok útján való kapcsolódása által keletkeznek, eddigelé csakis savanyú oldatban voltak használ­hatók állati bőrök cserzésére, ami azon alapszik, hogy azok kongóneutrális ol­datban, például alk alisóik alakjában nem bírnak cserző jelleggel és az állati enyvet nem csapják ki. Mi már most azt a meglepő megfigyelést tettük, hogy ezzel szemben azok a cserző­anyag-sók, amelyek az ilyen mesterséges cserzöanya goknak alumínium- vagy krómvegyületekkel való kémiai csere­bomlásánál keletkeznek, konóneutrális oldatban az enyvet erősen kicsapják és állati bőröket csereznek, aminek az a nagy előnye, hogy a károsan ható savak ki küszöb öltetnek és ezáltal a kész bőrnek kellemetlen kimosása elmarad, ami kü­lönben mindig a bőr-rendement terhére történt, ellenkező esetben pedig a bőr tö­rékennyé vált. A 265855, 266139. és 280233. sz. német szabadalmi leírásokban ajánlottak mesi­terséges cserzőanyagokat, amelyek kap­csolt alkatrészekből állanak, magukban vágy más cserző vagy nemcserző anya­gokkal való keverékben, neutrális, cser­zősókká való kémiai cserebomlásról azonban ott sincs szó, hanem kizárólag különböző anyagoknak egymás melletti keverékei vannak említve, amelyeknek neutrális oldatban való alkalmazásáról az említett szabadalmi leírásokban sem­mi adat sincs, úgy hogy, ami különben a nevezett szabadalmak példáiból is kitű­nik, nyilván csak az eddig szokásos sa­vanyú oldatban való alkalmazásra gon­doltak. A kongó-neutrális cserzöanyag sóknak cserző hatása eddigelé nem volt ismeretes, úgyszintén nem volt az előre­látható a megfelelő alkalisók viselkedé­sével szemben, mert különben a leírá­sokban, azok nagy előnyeinek méltatása mellett, okvetetlenül utalás történt volna keletkezésükre vagy alkalmazásukra,. A termékek vízben oldhatók és a hasz­nálatos cserzöanyagok tulajdonságait mutatják, amennyiben magukban, más cserzöanyagok hozzákeverésével vagy más adalékokkal, valamint kombinációs cserzésekre alkalmasak. A vizes oldat erős hígításánál pelyhek válnak ki, ""ami azonban 'megfelelő, (sízie-

Next

/
Thumbnails
Contents