77265. lajstromszámú szabadalom • Katonai körző-szögátrakó

Megjelent 1930. évi október lió 28-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 77265. szám. XIX b. OSZTÁLY. Katonai körző-szögátrakó. GENÁL ZOLTÁN OKL. MÉRNÖK, TART. TÜZÉRFŐHADNAGY TEMESVÁROTT. A bejelentés napja 1918 szeptember hó 17-ike. A tüzérség leghasználatosabb s így leg­gyakoribb lövési módja a közvetett lövés, vagyis amikor az ágyútól nem látható a cél és így az ágyúnak a célra való beirá­nyozáisa egy alkalmas helyen megvá­lasztott segédcél által az ágyún alkalma­zott szögbeosztással ellátott dioplrával történik. Ennek a szögnek és a lövési tá­volságnak megállapítása vagy különleges katonai műszerek — mint irányzókör (Richtkreis) és lirányzótájoló (Rictúbus­sole) — által történik, vagy pedig egy más módon: a térkép után való lövéssel. A térkép után való lövéshez szükséges műszer a szögátrakó. Valamennyi szög­átrakó lényege az, hogy szögbeosztással van ellátva a kérdéses szög leolvasására vagy kitűzésére és távolsági beosztással a távolságok leolvasására, illetőleg a tér­képre való berajzolásra. Az eddig használatban levő különféle rendszerű szögátrakóknál a használatban többféle hátrány mutatkozik. Az átlátszó celluloidból készült síklapú műszerre rajzolt beosztások, vonalak, körívek, szá­mok a térképen való leolvasást megne­hezítik, illetőleg zavarják. Emellett a kér­déses iránynak a térképen való megjelö­lése, még ha a műszerhez külön vonalzó is tartozik, körülményes, mert a szögát­rakó lapja rendszerint elfedi a térkép kérdéses pontját s így a szög szárát a térképnek a szögfelrakó lemezén kívül eső részén kell megjelölni, a szögifelrakó t eltávolítani ós csak azután lehet az illető helyen a szög szárát a térképbe beraj­zolni. A celluloidból készült műszernek a légköri behatások: hőmérséklet és ned­vesség folytán bekövetkező alakváltozása is hátrányosan befolyásolja annak hasz­nálhatóságát. Jelen találmány oly műszer, mely a fenti hátrányokat teljesen kiküszöböli. Lényege abban áll, hogy a celluloidlap helyett megfelelően kiképezett, fémből készült körzőalakú eszközt alkalmazunk, melynek vonalzószerűen alakított két szára a távolságnak, a szárak között al­kalmazott negyedív pedig a szögeknek le­olvasására a tüzérségi gyakorlatban hasz­nálatos léptekkel, illetőleg beosztással van ellátva, úgy, hogy távolságokat, vala­mint szögeket a legnagyobb könnyedség­gel tudunk a térképről leolvasni és arra berajzolni. A műszer emellett hegyes csúcsban végződő szárai révén, mint mérőkörző is előnyösen használható. A mellékelt rajzon a találmányt alkotó

Next

/
Thumbnails
Contents