77253. lajstromszámú szabadalom • Ujítások gazdasági gépek s hasonlók járókerekein

Megjelent 192 0. évi október hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI T>|||7 SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 77253. szám. X'a. OSZTÁLY. Újítások gazdasági gépek s hasonlók járókerekein. JAKOBSEN JENS PETER HENRIK EKEGYÁROS ODENSEBEN (DÁNIA). A bejelentés napja 1919 augusztus hó 4-ike. Jelen találmány tárgya újítás gazda­sági gépek s hasonlók járókerekein és célja a kerékabroncs külső oldalát akként kiképezni, vagy azt oly alakú burkolat­darabokkal ellátni, melyek meggátolják, hogy a járókerék puha vagy agyagos föl­dön csússzék és egyidejűleg meggátolják, hogy az ily földrészek a kerékabroncsra tapadjanak. A csatolt rajzon a találmány megérté­séhez szükséges részletek vannak föltün­tetve. Az 1. ábra a találmány szerint alakított burkolatdarab kiviteli alakja, mely a ke­rékabroncsra helyeztetik, a 2. ábra az 1. ábra A—B vonala sze­rinti metszete. A 3. ábra vázlatosan mutatja, hogy az 1. ábrán föltüntetett burkolatdarabok mi­ként alkalmazandók egymáshoz viszo­nyítva a kerékabroncsra. A 4. ábra a találmány egy módosított ki­viteli alakja. A találmány lényege abban áll, hogy a járókerék abroncsán a szokásos szögva­sak vagy egyébként alakított lapátok vagy toldatok helyett legömbölyített kúp­alakú kidudorodások vannak alkalmazva, melyek a kísérletek folyamán elégsége­seknek bizonyultak arra, hogy a kerék csúszását meggátolják, egyúttaol kitűnt, hogy agyagos föld és hasonló nem tapad a kerékabroncshoz, mely ily dudorodások­kál van ellátva. Az említett dudorodások közvetlenül a kerékabroncsra sajtolha­tok, vagyis kisebb lemezdarabokra lehet­nek sajtolva, melyek a kerékkoszorúra csavartatnak, vagy arra másként erősít­tetnek. Az 1. ábrán egy négyszögletes lemez­darab távlati nézete látható, mely úgy van hajlítva, hogy a kerékkoszorú gör­bületéhez illik. Az (a) burkolatdarabból egy legömbölyített kúpalakú (b) cludo­rodáa van kisajtolva, mely mint azt az 1. és 2. ábra mutatja, a lemezdarab közép­pontjához képest eltóltan van elren­dezve úgy, hogy az egyes (b) dudorodá­sok fölváltva a kerék egyik ós másik ol­dalán fekszenek, ha a lemezdarabokat a kerékkoszorúra úgy erősítjük föl, mint azt a 3. ábra mutatja. A burkolólemez

Next

/
Thumbnails
Contents