77133. lajstromszámú szabadalom • Favázas szerkezet

Megjelent 1930. évi szeptember Lió 1930 -én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 77133. szám. VIII/®. OSZTÁLY. Favázas szerkezet. SIEBERT RICHÁRD ÉPÍTÉSZ BERLIN-WILMERSDORFBAN. A bejelentés napja 1918 májas hó 4-ike, Elsőbbsége 1915 március hó 5-ike. Jelen találmány új favázas szerkezetekre vo­natkozik, főkép pedig a fageremidák elrendezéri sérei amennyiben gömbölyű fák alkalmaztatnak. A találmány tárgya a mellékelt rajzbaini oldal­nézetben ós vízszintes metszetben vaui föltüni­tetve. A régi hevederes kapcsolásoknál a hevedere­ket iái csomópontokban egyszárú, azaz egy da­rabból való szárfákkal ós dúcokkal csapolják össze,, mely szárfák és -dúcok az összecsapolási helyen a heveder fölvételére lyukkal vammak el­látviai, melybe mándegyik oldalról e*gy-egy heve­dert tóinak be. Ezen, elrendezésnél ellentétbeni a találmány tárgyánál megosztott szárfák vaninak alkalmazva és a szárfák részei közé a heveder átmenően,, azaz megszakítás nélkül van átve­zetve. Minit a rajzból; látható, a csomópontoknál a (c) hevederek a megosztott szárfa két (d) és (f) része között vezettetnek át és az (a) és (b) csa­pok útjára tartatnak össze a szárfa száraival. Ezen új kapcsolat célja a favázas építkezések stb. előállításának lényeges egysaerűsbílése Ezen egyszerűsbítésből1 lényeges idő- és anyag­megtafaarítás származik, aminek lényeges ol­csóbbodás a folyománya. Az egyszerüsbítés a gerendáknak összetételé­bem, illetve egymással való összekapcsolásá­ban áll. Eddig a hevederek és szádak egymással való kapcsolata Iminden favázas mezőben meg lett szakítva, amennyiben a hevedervégek és szár­fák összecsapolása következett. Ennek folyo­mánya többszörös csuklós kapcsolat volt. To­vábbi hiányok léptek föl a csapok csúcsosodásá­ból és a lyukak pontatlan kivéséséból. Ezen épít­kezési gerendáknál elkerülhetetleni pontatlan összeillesztésnél igen laza kiaipcsola t és ennek folyómámyakép inagyobb mozoghatóság száírma­zott a csomópontokban, illetvie az egész szer­kezetben. A régi kapcsolatokkal szemben, az uj találmány az átmenő összekapcsolással nagyobb stabilitás­sal is jár. A hevederek a szárfában, má,r nem szakíttialtinak nneg, hanem az egyszeresen vagy többszörösen megosztott szárfák siogteégével a csomópontokon átvezethetnek, ami áítai' csak ke­vés részből való csuklós kapcsolat keletkezik. Azáltal hogy iái hevedervégefcnek a szárfákban való egyenkint való csapolása elesik, illetve he­lyébe egyszerüsbített csuklós kapcsolás lép és a hevederek szilárd befogása eszközöltetik, na­gyobb stabilitást érüink el. Az új találmány által az építkezéseknél lénye­ges költségmegtakarítás lép föl. Ezen megtaka­rítás a gerendák egyszerüsbített megmunkálásá­ban, a csökkentett gerendaméretekben és az egy­szerüsbített kapcsolási miumkákbam nyilatkozik meg. A megmlunkálásbain) való megtakarítás göm­bölyüfák alkalmazása által származik. A négy­oldalú megmunkálás helyett a gömiböyüfák egy­szer vágatnak föl, ami által a munka, három. inegyedrésszel csökkentetik és a kárbavesző fa­forgácsban is megtakarítás éretik el. Szabadalmi igények. 1. Favázas szerkezet gömbölyű fák alkalma­zása mellett, azáltal jellemezve, hogy a göm­bölyű fák hosszuk mentén hiaisítva vannak és úgy ,a függélyes, mint a rézsútos irányú szár­fák egyenkint két félgómbölyű farészből van-

Next

/
Thumbnails
Contents