77122. lajstromszámú szabadalom • Drtótnélküli távíróberendezés röpűlőgépeknél

Megjelent 1930. évi szeptember Lió 11 -én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 77122. szám. VII'j. OSZTÁLY. Drótnélküli távíró-berendezés röpüló'gépeknél. DR ERICH F. HUTH G. M. B. H. CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1915 december hó 22-ike. Elsőbbsége 1914 december hó 24-ike. Már ismeretes, hogy repülőgépeknél ' az olajszivattyú és hasonló készülékek meghajtására kis légcsavarokat lehet használni, melyeket röpülés közben a le­vegő ellenáramlata forgásba hoz. A je­len találmány ilyen légcsavarnak egy röpülőgép-drótnélküli-távíróállomás erő­forrásának meghajtására Való alkalma- í zására vonatkozik. Ezen alkalmazásnál oly nehézségek lépnek föl, melyek az előbb említett alkalmazási módoknál nem jönnek tekintetbe. Először is fontos, hogy a kis légcsavart úgy kell elhelyezni, hogy légörvények vagy más szabálytalan légáramlatok lehetőleg kevéssé befolyá­solják, hogy a fordulatszám lehetőleg állandó maradjon. E célból előnyösnek látszik a légcsavarnak lehetőleg a szárny­fölületek előtt és nem a főpropeller köze­lében való elhelyezés úgy, hogy a kis légcsavart csakisi a röpülésnél szemközt áramló levegő forgatja. Várakozás elle­nére azonban beható kísérletek azt mu­tatják, hogy az előbbi elméleti föltevés­sel ellentétben, a kis légcsavarnak a fő­légcsavar mögött való elhelyezésével na­gyon egyenletes meghajtás áll elő. Ki­fogástalan elméleti magyarázatot erre nézve mindeddig nein találtunk. Annyit azonban meg lehetett állapítani, hogy a kis légcsavar fordulatszáma csakis a fő­propellert mozgató benzinmotor fordulat­számától függ, ellenben független a rö­pülőgép sebességétől. Ezáltal éppen azt éi jük el, ami ellentétben a bevezetésben említett alkalmazási módokkal, a drót­nélküli távíróállomások energiaforrásá­nál föltétlenül szükséges, t. i. eléggé egyenletes fordulatszámot. Emellett azonban azt az előnyt is biz­tosítjuk, hogy akkor is lehet telegrafálni, ha a röpülőgép nem röpül, hanem a föl­dön van. Különösen katonai célokra szol­gáló gépeknél van erre gyakran égető szükség, ha pl. a röpülő vagy kísérője akadályozva van röpülés közben távira­tozni és valami okból hirtelen le kell szállnia.. A kis légcsavar fordulatszámának pon­tos beállítását a meghajtó légáramlat sza­bályozásával is el lehet érni azáltal, hogy szabályozható zárt (pl. úgynevezett redőnyzárt) helyezünk eléje. Csakis az említett berendezésekkel vált j a propellerhajtás drótnélküli távíróállo­! másoknál gyakorlatilag használhatóvá.

Next

/
Thumbnails
Contents