77118. lajstromszámú szabadalom • Háromlábú lövegtalp egynmáshoz képest beállítható lábakkal

Megjelent 1930. éri szeptember hé 11-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 77118. szám. XlX/b. OSZTÁLY. Háromlábú lövegtalp egymáshoz képest beállítható lábakkal. SCHMEISSER LOUIS FEGYVERTECHNIKUS ERFURTBAN. A bejelentés napja 1011 julias hó 17-ike. Elsőbbsége 1910 julina hó 20-ika. A jelen: találmány tárgyát háromlábú löveg­talp képezi' melynél nem csupán a fegyvernek tüzelési magassága, luairaem annak emelkedése és lefelé hajlása is változtatható és rögzíthető). Ezt a jelen, tlalálimány sizieriint azáltal érjük el, hogy ai mellső lábakat tartó fogas korongon kí­vül a hátsó láb és a csőtartó is egy közös ten­gelyem egymástól függetlenül elforgathat ók. A mellékelt rajzban ,a találmány tárgya egy foganatosítási alakjátaaini vian föltüntetve. Az 1. ábra. a lövegtalpnak jobboldali nézete le­tört lábakkal. A 2. éhnai ugyanoly nézet és résziben függélyes metszet. A 3. és 4. ábrák a lövegtalpat a fegyverrel együtt legmagasabb ill. legalacsonyabb helyzeté­ben mutatják. Az 5. és 6. ábrák ai lövegtalpat fölfelé ill. lefelé irányított fegyverrel tüntetik föl. A 7. ábra a lövegtalpat összecsappa!n,tott helyze­tében láttatja. A jelen találmány szerint az (A) lábnak (1. ábrai) villaialakú mellső vége között a (B) foga­zo'tt korong van ágyazva, melyen az (e) csiaípokra szerelt két mellső (E, Ej) láb (3. ábra) csuklósan van elrendezve. Az (A) lábnak villiaalakú része fölött az alul szintén villává kiképzett (C) cső tartó van elren­dezve. Az (A) láb, a (B) korong és a (C) csőlartó az (x) csap segélyével akként vannak egymással összekötve, hogy ezen három alkatrész az (x) csap körül1 kilendíthető. A (D) fölsőrész a (C) csőtarlónak (c) sark­csapján akként van ágyazva, hogy az egyrészit épúgy, mint a (C) csőtartó, 'az (A) lálb és (B) korong két (E, Et ) lábbal együtt függélyes sík­ban kilendíthető és másrészt vízszintes síkban is kimozgatható ill. elforgatható. A két mellső lá­bat (E, Et ) bizonyos határok között oldalirány­ban szétterpeszteni lehet. A lövegtalpat a különböző magassági helyze­tekben (3—6. ábrák) azáltal lehet rögzíteni, hogy az (A) lábnak egy furatában eltolható, rúgóhatás alatt álló (H) dugattyúnak mellső ékalakú vége a (B) korong fogaival kapcsolódik. (2. ábra.) Hasonló módon rögzíti a (J) dugattyú a (D) fölsőrésszel ellátolt (C) csőtiairtót a különböző helyzetekben, (3—7. ábrák), mely dugattyú a (C) csőtartó (c) sarkcsapjának egy furatában, rúgó hatása ellenéiben szintén eltolható és melynek ékalakú vége szintén a (B) korongnak fogazásá­val kapcsolódik. Az (A) lábon az (F) emeltyű, a (H) dugattyún pedig a (h) csap van elrendezve, mely az; (A) lábnak egy hosszúkás nyílásán át az (F) emeltyű mellső végén kiképzett ívalakú hasítékba nyúl. Ha ezein (F) emieltyűt a megfelelő irányban el­forgatjuk, alkkor az a (H) dugattyút visszahúzza, minek folytán a lövegtalpat különböző magas­sági helyzetekbe hozhatjuk és Hízókban rögzíthet­jük. A (C) csőt,ártón ugyanilyen (£) emeltyű van elrendezve, melynek bütyökalakú fölső vége a (J) dugattyúnak (i) csapjára haiti, úgy hogy a (G) emeltyű megfelelő működtetése esetén a, (J) dugattyúnak ékalakú vége a (B) korong foga­zásából kikapcsolódik és a (C) csőtartó a (D) fölsőrésszel és a fegyverrel együtt különböző elevációs szög alatt állítható be és rögzíthető. A (C) csőtairtónak jobb- és baloldalán elrende­zett két (K, K,) állítócsavar segélyével1 , melyek

Next

/
Thumbnails
Contents