77109. lajstromszámú szabadalom • Visszaszökő csővel bíró löveg, melynél a cső visszaszökése által más részek előre mozgattatnak

Megjelent 1920. évi szeptember hó 11-éii. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEIRAS 77109. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Visszaszökő csővel bíró löveg, melynél a cső visszaszökése által más részek előre mozgattatnak. RHEINISCHE METALLWAAREN- UND MASCH1NENFABRIK CÉG DÜSSELDORF-DERENDORFBAN. A bejelentés napja 1911 október hó 19-ike. Az olyan lövegeknél, melyeknek eső­csapjai a zárócsap közelében vannak el­rendezve, a csőnek ezen elrendezés követ­keztében érvényre jutó túlsúlyát eddig külömböző kiegyensúlyozó szerkezetek­kel szüntették meg. A jelen találmány ezen külön kiegyensúlyozó szerkezetek alkalmazásának szükséges voltát azáltal kerüli ki, hogy a csőnek visszaszökése ál­tal más részeket mozgattat előre. Oly visszaszökő csővel bíró lövegek már most, melyeknek előreszöktető dugattyúi a visszaszokás alkalmával a lövegcsővel ellenkező irányban mozognak,, magukban véve ismeretesek. Ezen elrendezésekhez azonban az előreszöktető berendezések­nek sajátos szerkezetei szükségesek, me­lyek az előreszöktető dugattyúknak és csőnek ellenkező irányú mozgásait hoz­zák létre. Ezen elrendezéseknél a cső túlsúlyának és a mozgatott tömegeknek kiegyenlítése nincsen figyelembe véve. Ezzel szemben a jelen találmány abban áll, hogy az előre- és visszaszökő részek tömegei akképen vannak méretezve, hogy a rendszer súlypontja a nyugalmi helvzetben a zároló közelében fekszik és helyzetét a csőnek külömböző emelkedé­seinél, valamint az előre- és visszaszökés közben is nagyobbara megtartja. A mellékelt rajzokban a jelen talál­mánynak több foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra hosszmetszet oly berende­zésen át, melynél a visszaszökő féknek fékhengere előreszökő rész gyanánt van kiképezve. A 2. ábra szintén hosszmetszet oly be­rendezésen át, melynél a fékező folyadék egy külön előreszökő dugattyút mozgat előre. A 3. ábra metszet a 2. ábrának 3—3 vo­nala szerint. A 4. ábra oly berendezésnek hosszmet­szete, melynek fékhengere szintén előre­szökik, a mozgásnak a csőről a fékhen­gerre való átvitele azonban az 1. ábrán feltüntetettől eltérően van foganato­sítva. Az 5. ábra metszet a 4. ábrának 5—5 vo­nala szerint. A tí. ábra hosszmetszet egy előreszökő fékhengerrel ellátott lövegen át, melynél

Next

/
Thumbnails
Contents