77106. lajstromszámú szabadalom • Gyujtószerkezet előreszökő csővel bíró lövegek számára

Megjelent lí)20. évi szeptember hó 11-én. MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 77106. szám. XlX/b. OSZTÁLY. Gyújtószerkezet előreszökő csövei bíró lövegek számára. RHEIN1SCHE METALLWAAREN- UND MASCHINENFABRIK CÉG DÜSSELDORF-DERENDORFBAN. A bejelentés napja 1911 február hó 25-ike. Elsőbbsége 1910 augusztus hó 25-ike. Előreszökő csővel bíró lövegeknél a ki­lövés azáltal történik, hogy az. elcsattanó emeltyű kevéssel az előreszökés befejezte előtt egy ütközőcsaphoz csapódik, mely az elcsattantóemeltvűt akként mozgatja el, hogy gyújtás következik be. Ha ezen alkalommal a töltény el nem sül, akkor ahelyett, hogy, amint az kilövés esetén történik, az előreszökési energiát a nyom­ban bekövetkező visszaszökés fölemész­tené, a rágós vagy pneumatikus előre­szöktetőszerkezet a. csövet nagy erővel az előreszökés végpontjáig löki, amikor is az könnyen kitérhet a kellő irányból, íly esetben az elcsattantóemeltyű kézzel, másodszór, sőt harmadszor is működte­tendő, míg a gyújtás végre tényleg be­következik. Az egész visszaszökési ener­giának ekkor az előreszökő csővel bíró lövegeknél aránylag rövid visszaszökési úton kell fölemésztődnie, mivel az előre­szökési munka már be van fejezve; en­nek következtében a visszalökés kétszer­akkora erővel megy végbe, mint abban az esetben, amelyben a gyújtás az előre­szökés közben következik be. A jelen találmány tárgyánál ezen hát­rány teljesen ki van küszöbölve és pedig azáltal, hogy annál az önműködő gyúj­tást az előreszö késkor előidéző szerkezeti elemek akként vannak kiképezve, hogy az elcsattantóemeltyű az előreszökés közben többször hozatik működésbe. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy foganatosítás! alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a löveg oldalnézete a csőnek vízszintes állásánál. A 2. ábra metszet az 1. ábrának 2—2 vo­nala szerint. A 3. ábra a löveget a esőnek nagv mér­tékben elvált állásánál láttatja. Az (a) gyújtócsap (1. ábra), melyhez az elői eszökéskor a (b) elcsattantóemel­tyti ütközik, a találmány szerint akként van kiképezve, hogy az több foggal vagy . toldattal bír, melyeknek hatása alatt az , előttük tovacsúszó (b) emeltyű gvors , egymásutánban többször mozgat tátik el j úgy, hogy a hatásos gyújtás lehetősége és valószínűsége abban az esetben is i n . megvan, amelyben a töltény az első alka­! lommal nem siil el. Az elcsattantóemeltyű akként van elrendezve, hogy az, egyrészt

Next

/
Thumbnails
Contents