77097. lajstromszámú szabadalom • Eljárás papír és papírrostanyagok enyvezésére való pótanyag előállítására és alkalmazására

Megjelent 192Q. évi izeptember hó 437-én. MAGYAR KIRÁLYT SZABADALMI HIVATAT, SZABADALMI LEÍRÁS 77097. szám. XIII/a. OSZTÁLY. Eljárás papir és papirrostanyagok enyvezósére való pótanyag előállítására és alkalmazására. MICHL ALAJOS GYÁRIGAZGATÓ SANDHÜBELBEN. A bejelentés napja 1918 szeptember hó 30-ika. A találmány tárgyát képező eljárás kü­lönös és jelentékeny előnye abban áll, hogy az eddig a papírgyártásnál az eny­vezéshez használt drága és nehezen be­szerezhető amerikai eredetű gyarita he­lyett a cel 1 u 1 ózagy ár tás teljesen értékte­len és eddig a gyári hulladékvízbe veze­tett mellékterméket használjuk. Papir enyvezésénél eddig általában kö­vetkezőképen jártak el: Rendszerint ame­rikai eredetű gyantát rézüstökben megol­vasztottak, ezután vízzel hígították és szóda hozzáadása által el szappanosítot­ták. Ezt a gyantaszappant további hígí­tással gyantatejjé alakították át, ezt a hollenderbeh a papirmasszához adták ós az enyv gyantatartalmát kénsavas tiiri­l'öld segélyével a papirrpstokon rögzítet­ték. Aszerint, hogy a,z enyvtejből a hol- " lenderlx>n viszonylag többet vagy keve­sebbet adtak a papirmasszához, többé vagy kevésbbé enyvezett papir képződött. A száraz papirmasszára számított 3% gyantaeny v vei közönséges írópapireny­vezést kaptak. Ez a 3% gyanta körülbelül 300 liter gyantaenyvtejnek felel meg. Minthogy ezen gyantaanyag már a há­ború előtt is rendkívül megdrágult és je7 Iculeg oly abnormális árakat ért el, ami­lyeneket eaelőtt el sem lehetett képzelni, a találmány tárgyát képező olcsó enyv­pótlék a papíranyagban igen nagy elő­nyöket biztosít, mi mellett még tekintetbe veendő az is, hogy a gyanta néhány hó­nap múlva egyáltalában nem lesz besze-i ezhető. A találmány értelmében pótanyagul azt a főzési lúgot használjuk, mely a Mitschcr­lich-féle cellulózagyártásnál képződik. A főzőkészülék ki nyitása., után a lúgot a me­dencébe bocsátjuk le és ezután (a cellu­lózaföltárás módjára) lehetőleg hosszú úton a levegővel érintkezésbe tartjuk, oly célból, hogy a még a hígban tartalmazott kénessav lehetőleg tökéletesen elillanjon. Oly lúg, melyet a cellulóza főzéséhez 4 Bé-sűrűséggel használtunk, oly hulladék­lúgot szolgáltat, melyből 300 liter minden hézag nélkül ugyanoly jó irópapirenvve­zést szolgáltat, mint a 3% amerikai gyan­tával történő enyvezés. A lúg kissé barna színű, de klórmésszel halványítható, úgy hogy azt legfinomabb írópapirhoz is kifo­gástalanul használhatjuk. A pótanyagot a hollenderben ugyanúgy alkalmazzuk, mint a gyantaenyvet. A hulladéklúg azokat a gyanta részeket tartalmazza, melyek a cellulózafőzés fo-

Next

/
Thumbnails
Contents