76951. lajstromszámú szabadalom • Eljárás rézszulfát és hydrogén előállítására, nemkülönben fémeknek érceikből való kiválasztására elektromos energia felhasználásával

Megjelent 1930. évi augusstu* hó 17 én, MAGYAR KIRÁLYI SZ A B A D A LM I HIV ATA L SZABADALMI LEÍRÁS 76951. szám. Vll/i. OSZTÁLY Eljárás rézszulfát és hydrogén előállítására, nemkülönben fémeknek érceikből való kiválasztására elektromos energia fölhasználásával. MIKE PÁL KÖZSÉGI ÁLLATORVOS GÖDÖLLŐN ÉS DR SIMONEK ISTVÁN ÁLLAMI VEGYÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 november hó 24-ika. Az eljárás lényege abban áll, hogy fém-rezet híg kénsavban elektrolizálunk és pedig úgy, hogy a két elektródot a fo­lyadékban félig áteresztő anyaggal (diafragmával) elválasztjuk egymástól. Az elektrolit 16%-os kénsav. A pozi­tív és negatív elektród vörösréz. (A ne­gatív elektródnak nem kell föltétlenül vörösréznek lennie, lehet az más vezető is, pl. szén.) A negatív elektród egy máz­nélküli cellában van elhelyezve, melyben szintén 16%-os kénsav van mint elektro­lit alkalmazva. Az áramerősséget úgy szabályozzuk, hogy annak pro dm2 0.26—0.50 ampére legyen. Az elektroliti­­kus bomlás következtében a pozitív elektródon rézszulfát keletkezik, amely oldatba megy át. A negatív elektródon pedig hidrogén fejlődik. A pozitív sar­kon föllépő polarizációt, mely egyenlőt­len koncentráció mellett jön létre, az elektrolit keverése által hárítható el. A keverés levegő befúvásával történik. Nagyobb koncentráció elérése miatt cél­szerű az elektrolitot a koncentráció • előrehaladásával arányosan fölmelegí­teni. A fölmelegítés a keveréssel párhu­zamosan történik úgy, hogy meleg le­vegőt használunk a keverésre. A pola­rizáció, illetve rézszulfát képződésének megszűnése akkor következik be, ha az oldat koncentrációjának maximumát el­érte. Minthogy a koncentráció a hőfok függvénye, célszerű az elektrolizálást a legmagasabb hőfokon végezni, annyival is inkább, mert a fölmelegítés által a belső ellenállás alig változik, s így ener­­giapazarlás nem áll elő. Midőn az oldat telítettségét a kívánt hőfokon elérte, azt elvezetve lehűtjük, a kiváló kristályok­ról leöntjük s pótolva az elhasznált kén­sav és vízmennyiséget, azt újból az áram hatásának tesszük ki. A negatív elektró­dánál keletkező hydrogént kellő szárítás és tisztítás után elvezetjük. A végzett kísérlet adatai alapján egy kilowatt óra leválaszt. 5.66 kg. rézszulfá­tot (Cu. S 04 5 H20), emellett keletkezik: 0.52 m3 hydrogén. Előnye ezen eljárásnak, hogy 50% kénsavat takarítunk meg, iparilag érté­kes hydrogént nyerünk és az előállított preparátum tiszta Ezen elektrolitos eljárással kapcsolat-WYóMDAHIBÁs

Next

/
Thumbnails
Contents