76948. lajstromszámú szabadalom • Eljárás hajlékony vízálló lemez előállítására

Megjelent 1920. éri augusztus hó 17-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76948. szám. IVii/l. OSZTÁLY. Eljárás hajlékony, vízálló lemez előállítására. LÁNGÉN HENRIK GOTTFRIED KERESKEDŐ MÜNCHEN-GLADBACHBAN. A bejelentés napja 1918 március hó 18-ika A jelen találmány tárgya bőr, linóleum, linkrusta, vitorlavászon és effélék pótlá­sára hivatott lemezre és ennek előállítására szolgáló eljárásra vonatkozik. A pótanyagok tulajdonságainak lehető­leg ugyanolyanoknak kell lenniük, mint az eredeti anyagoké és kopás tekintetében is hasonlóan kell viselkedniük, mint azok az anyagok, melyeket pótolniok kell. A jelen találmány szerint előállított haj­lékony, vízhatlan lemez, nyomás alatt le­­tnezalakúvá sajtóit, többé-kevésbbé porí­tott megfelelő kötőanyaggal kevert, eset­leg egy- vagy többszörös, megfelelő szö­vetbetéttel, pl. textil-, papir-, drótszövet­tel vagy effélével ellátott sala.kgya.pot ré­tegből áll. A salakgyapot ismert rossz hővezető, miért is főleg szigetelési célokra hasz­nálják. Ismeretes továbbá salakgyapotnak és porított salaknak mészhabarccsal kövekké való alakítása, vagy pedig vékony kő­falaknak hasonló módon való előállítá­sára, fémrácsok vagy effélék fölhaszná­lása mellett, amikor is a. fal a fémrácstól kapja szilárdságát Uj azonban a találmány szerinti eljárás. melynél porított salakgyapotot elkövesí­­tőleg nem ható kötőanyagok hozzáadásá­val. valamint megfelelő rugalmas betétek alkalmazásával vízálló hajlékony leme­zekké dolgozzuk föl, melyek bőr, link­­puszta, linóleum, vitorlavászon stb. pót­lására alkalmasak. A salak keménysége emellett az előállított lemezeknek arány­lag csekély és kb. eredeti anyagok kopá­sának megfelelő kopását biztosítja. Az új lemezek az eredeti anyagok mód­jára vághatok, szegezhetők, enyvezhetek, varrhatók és minden más alkalmas mó­don továbbdolgozhatok föl. Az eljárás a. következő: salakgyapotot, illetve porított salakot a hozzákevert, többé-kevésbbé kátrány-, gyanta- vagy enyvtartalmú kötőanyaggal együtt rugal­mas sejt-, rost- vagy fémszövetre oly módon sajtoljuk rá, hogy a massza a szö­vet közeit teljesen kitölti és magát a szö­vetet is a masszának többé-kevésbbé vas­tag rétege borítja. Az előállítandó lemezek használati cél­jának megfelelően többszörös, esetleg kü­lönféle szövetbetétek is alkalmazhatók és az alkalmazott kötőanyag mineműsége is természetesen a végtermék rendeltetésé-Mmia/U

Next

/
Thumbnails
Contents