76841. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés palackdugók biztosítására

Megjelent 1920. évi julius hó 24-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76841. szám. XVIII/d OSZTÁLY. Eljárás és berendezés palackdugók biztosítására. BERÉNYI KÁLMÁN GYÓGYSZERÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1917 augusztus hó 6 ika. Ismeretes, hogy az orvosságos palackok dugóit kiesés és avatatlan kinyitás ellen úgy biztosítják, hogy a dugót egy papírlap­pal letakarják, ennek szélét a palacknyakra hajtják és zsinórral lekötik, a zsinór végét pedig ragasztópeeséttel leragasztják. Elte­kintve ezen biztosítási mód hosszadalmas voltától, még jó minőségű kötőzőzsinórt is igényel, mely különösen most igen nehezen szerezhető be. A jelen találmány szerinti biztosítási mód és berendezés a föntjelzett hátrányokat kiküszöböli és azonfölül még azt az előnyt is nyújtja az eddigi biztosítás fölött, hogy sokkal könnyebben és gyorsab­ban távolítható el az eddiginél. A csatolt rajzon a biztosítóberendezés egy példaképeni kiviteli alakja az 1. ábrán né­zetben és a 2. ábrán a palack nyakára al­kalmazva lezárás előtti állapotban metszet­ben van föltüntetve. A berendezés lényegében egy vékony pa­pírból készült (a) lapból áll, melynek egyik szélén egy erős papírból készült keskeny (b) sáv van fölragasztva és pedig úgy, hogy annak egyik (c) vége az (a) lap szélén kissé túlnyúlik; a (c) sávrésznek az (a) lap felé fordított oldala ragasztóanyagréteggel van bevonva. I A dugó biztosítására már most az (a) la­pot a palack szájnyílása köré akként fek­tetjük, hogy a (b) sáv a palack nyakára illeszkedjék. A (b) sávot szorosan a palack­nyak köré fektetjük, úgy, hogy a (c) sáv-vég a palacknyakat teljesen körülfogva a (b) sáv elejére kerül; most a (c) véget megnedvesít­jük és a (b) sáv elejére ragasztjuk, mire a 2. ábrán metszetben föltüntetett alakot kap­juk, mely alul szilárdan a palacknyakra szorul. Most az (a) papírlap szabadon fölálló szélét köröskörül a dugóra hajtogatjuk és egy ragasztópecséttel leragasztjuk. Ily mó­don a dugó teljesen úgy van biztosítva, mint eddig volt, azonban a zsinórt meg­takarítottuk. Hogy az (a) papírlap szépen és könnyen a palacknyakhoz és a dugóhoz simuljon, célszerű azt plisszéráncokba szedni, melyek a rajzon a (d) vonalakkal vannak je­lölve. Szabadalmi igények. 1. Eljárás palackdugók biztosítására azzal jellemezve, hogy a palack nyakát papír­ból vagy más anyagból készült lappal körülvesszük és annak egyik szélét a DAHIß As

Next

/
Thumbnails
Contents