76796. lajstromszámú szabadalom • Tagozott hajtószíj

Megjelent 1920. évi julios hó 15-én. MAGYAR KIRÁLYI ®l§f SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76796. szám. Ve/l. OSZTÁLY. Tagozott G. ROTHMUND & O A bejelentés napja 1918 szeptember hó : A bőrdarabokból készült eddigi tago­zott hajtószijaknak olyan csuklószögeik vannak, melyek a hajtószíj egész széles­ségén végigmennek, miért is ezek az is­mert tagozott hajtószíjak túlságosan me­revek,' főleg a szíj keresztirányában, azonkívül pedig, megszakíttatlanul vé­gigment) szegélycsíkok hiánya folytán, ezek a szíjak nem alkalmasak szíjkiikta­tókkal ellátott vagy lépcsó's szíjdoboknál való használatra. Keresztezett szíjhaj­tásra sem alkalmasak ugyanezen okból ezek az ismert szíjak. Ezzel szemben a jelen találmány tár­gyát képező tagozott hajtőszíj jellemző momentumai a következők: A hajtószíjnak, mint a mellékelt raj­zon látható hosszában végigmenő (a) szegély csíkjai vannak, melyek szükség esetén ferdén lemetszett végű bőrszala­gokból megszakíttatlan csíkalakjára van­nak összeenyvezve továbbá a szíj kívánt szélessége szerint egy vagy több (b) kö­zépcsíkja, mely szintén végigmegy, a szíj egész hosszán és szintén egyes, ferdén levágott végű bőrszalagokból lehet össze­­enyveréssel készítve. A (c) bőrdarabkák, melyek a szíj tulajdonképeni csuklótag­jait képezik, egymást túlfödően, egymás­sal és az (a) szegély- valamint a (b) kö­hajtószíj. CÉG HAMBURGBAN. 24-ike. Elsőbbsége 1918 május hó 17-ike. zépcsíkokkal rövid (d) csuklószögek se­gélyével vannak összekötve, mely szögek nem mennek keresztben végig az egész szíj szélességen és egymáshoz képest el­­toltan vannak elhelyezve. A (c) csukló­­tagok, az (a) szegély- és a (b) középcsí­­kok a (d) csuklószögekkel trapézeket ké­peznek, melyek egymáshoz képest eléggé engedékenyek, hogy a szíjnak domború fölületű szíjdobokon szíjkiiktatókkal el­látott szíjdobokon, lépcsős szíjdobokon, valamint keresztezett szíjhajtásban való járatását engedjék meg. Az ismert tagozott hajtószíjakkal szemben ez az új hajtószíj még azt az előnyt is nyújtja, hogy tetemes bőr- és súlymegtakarítással jár azonos szíjhosz­­szúság és szíjszélesség mellett és hogy jóval tökéletesebben simul is rá a szíj­­táresákra. Mint a rajz három ábrája mutatja, a (c) csuklótagok egymásra lapolása külön­bözőképen történhetik, anélkül, hogy ez­zel a szíj csuklótagjainak leírt hatása változnék. Szabadalmi igény. Csuklós (tagozott) hajtószíj, azáltal jel­lemezve, hogy a szíjnak hosszában vé­gigmenő (a) szegély és (b) középcsík-

Next

/
Thumbnails
Contents