76759. lajstromszámú szabadalom • Lövegtölnyhüvely

Megjelent 1920. évi junius hó 36-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76759. szám. XIX/'c. OSZTÁLY. Lövegtöltény-hüvely. WEISS MANFRÉD LŐSZER-, ACÉL- ÉS FÉMMŰVEI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1918 junius hó 22-ike. Fémből készült lövegtöltény-hüvelyek gyakori sajátossága, hogy kilövés után nehezen távolíthatók el a lövegből kihú­zás útján, mert lövés közben abba bele­­dagadnak. E jelenség magyarázata ab­ban rejlik, hogy maga a hüvely a robba­nás erejének engedve kitágul és a lövés pillanatában a löveg falaira támaszkodik amelyek azonban (habár csekély mérték­ben is) szintén tágulnak, de a nyomás megszűnte után eredeti méreteikre tér­nek vissza és a hüvelyt., mely eközben ál­landó térfogatnagyobbodást szenvedett, beszorítják. Ezen beszoralás csak akkor nem követ­kezik be, ha a hüvely rugalmassága, ele­gendő nagy ahhoz, hogy a szükségképen beálló átmórőnövekedés saját rugalmas­ságának határai között marad, vagyis, ha a hüvely nem szenved maradandó alakváltozást. Kétségtelen, hogy a gyakorlatban elő­forduló méretviszonyokat véve tekin­tetbe, ily rugalmasságú hüvelyek az anyag gondos megválasztása által előál­líthatok. A gyakorlatban eddig használatos sár­garéznél azonban például e rugalmasság csak azáltal volt elérhető, hogy ha. a hü­vely felületeit alkalmas eljárással ke­ményre húzták, vagy sajtolták. Vasnak fölhasználása erre a célra már nem bizo­nyult alkalmasnak, mert ezen aránylag csekély képlékenységű anyagnak mester­séges rugalmassá tétele nem ritkán a lö­vésnél az anyag szakadását vonja maga után. Szükségesnek mutatkozott tehát, hogy a hüvely szerkezetét alakítsuk át olymó­don, hogy aránylag csekély rugalmasságú anyagok is fölhasználhatók legyenek a gyártáshoz, anélkül, hogy a gyártási fo­lyamat alatt az anyag mesterségesen megkeményíttetnék. A hüvely hengeralakú vékonyfalú ré­szeinek ezen követelménynek megfelelő kiképzése már ismeretes. Ezen szerkezet lényege az, hogy a hüvely hengeralakú része maga nem csőből, tehát körben ösz­­szefiiggő anyagból, áll, hanem azt vagy két lemezből egyszeresen illesztési hézag meghagyásával összehajlított, egymásba helyezett henger alkotja, melyeknek vi­szonylagos helyzete, olyan, hogy azok egymás illesztési hézagait (kívül illetve belül) kölcsönösen födik, vagy pedig a -------— ■ ■ .M. !» —» !■■■■— ■ «UIIIIIW »Hl« Ml IWOMDAHlBAs

Next

/
Thumbnails
Contents