76749. lajstromszámú szabadalom • Szerszám kaszálőgépkések kivételére és behelyezésére

Megjelent 1920. évi junius hó 26-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76749. szám. X/a. OSZTÁLY. Szerszám kaszálógép-kések kivételére és behelyezésére. HAUBER ANTON MEZŐGAZDA NIEDERRODENBEN (WÜRTEMBERG). A bejelentés napja 1918 május hó 21-ike. Elsőbbsége ?915 szeptember hó 13-ika. Kaszálógépek késeinek kivétele és új­bóli behelyezése különösen akkor okoz nagy nehézségeket, ha a kaszálás alkal­mával bármely tisztátlanságok a gerenda­­vezetékbe hatoltak. Ekkor a kés csak ne­hezen mozdítható el és a kés kivétele an­nál nehezebb, mivel a golyós csuklóhoz nem lehet kényelmesen hozzáférni. A ta­lálmány tárgyát tevő szerszám már most arra szolgál, hogy a kés kivételét, vala­mint újbóli behelyezését minden körül­mények között megkönnyítse. Ezen célból a szerszám alkalmas hosz­­szúságú nyélen villával, valamint az ellenkező oldal felé irányított villás ho­roggal van ellátva, mi mellett ez a két rész akként van alakítva, hogy azok a késcsukló szokásos golyójához hozzá­illeszthetők. A villával a golyós csukló kinyitása után a golyó nyakát körülfog­juk, amikor is az a villa tövén kiképezett, célszerűen gömbfölületű kivágáshoz szo­rul. Erre a kést. az egyik oldal felé a go­lyós csuklóból mindaddig kitoljuk, míg­nem azt annak másik oldalán a szerszám villás horogrésze megragadhatja. Ekkor a horog hasonló módon, mint előbb a villa ágai, a golyó nyaka mögé nyúl. A golyós csukló kinyitására a szerszám fogantyújának másik végénél lapos orr­rész van alkalmazva, amelyet, a csapágy részei közé tolunk, amikor is az a csap­ágyat, ha a szerszámot elforgatjuk, szét­terpeszti. Ez az orr-rész azonban egyút­tal kalapácsfölület gyanánt is szolgál, amelynek segélyével a kést esetleg kiver­hetjük a maga vezetékéből, ha, t- i. ez kéz­zel nem sikerülne. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak foganatosítása példája van föl­tüntetve. Az 1. ábra a szerszám használatát szemlélteti távlati ábrázolásban. A 2. és 3. ábrák a szerszámot oldalné­zetben mutatják. A szerszám az (a) fogantyúval van el­látva, mely egyik végén a (b) villába megy, át, mely akként van kiképezve, hogy annak két ága a (c) golyó nyakát körülfogni képes, amikor is a golyó a megfelelően kivájt (d) falfölületliez szo­rul. Ezen (d) faltól továbbá, a. nyéloldal felé irányított villás (e) horog indul ki, melynek segélyével a golyó hasonló mó­don, mint a (b) villával, körülfogható, oly célból, hogy az (f) kést kihúzhassuk. í NYôMnAMI&Âs

Next

/
Thumbnails
Contents