76736. lajstromszámú szabadalom • Billenő eke

Megjelent 1920. évi junius hó 2(Win. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76786. szám. X/a. OSZTÁLY. Billenő eke. JALSOVICZKY GÉZA GÉPÉSZMÉRNÖK, NYUG. IPARISKOLAI IGAZGATÓ ÉS SZOLINSZKY JENŐ GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN, A bejelentés napja 1917 április hó 7-ike. Találmányunk tárgya billenő eke, mely- | nél az eketestek mindegyike szabadon j lengethető gerendéiyre van szerelve. A szabadon lengő gerendelyek magukban véve ismeretesek, azonban billenő ekéken még nem alkalmaztattak. Találmányun­kat a külön-külőn szabadon lengő eke­testek fölemelésére, illetve a két ekesoi lnllentésére szolgáló egyszerű, könnyen kezelhető és üzembiztos szerkezet képezi. E célra erős emeltyüpárokat alkalmazunk, melyek a gerendelyekre szabadon tá­maszkodnak, mindennemű kapcsoló tag, lánc, csukló vagy vezeték nélkül. Vala­mennyi emeltyűkar egy közös tengelyre szerelhető, melynek forgatására egy kai vagy hasonló szerkezeti rész alkalmaz­ható. Ezen karhoz az ekevontató kötél köthető úgy, hogy a megfeszülő kötél húzóereje forgatja e! az emeltyűk tenge­lyét, vagyis a billentéshez külön segéd­eszköz nem kell. A szabadon lengethető eketestek a szán­tás közben elébiik kerülő akadályok, pél­dául kövek fölött könnyen elsiklanak és egyenetlen talajon is egyenlő mélyen szántanak. A szántási mélység egy ütköző elállítá­sával szabályozható, sőt ezen ütközővel az ekék a középállásban is tarthatók, mire az eke szállítása alkalmával van szükség. A szerkezet még jobban egyszerűsít­hető azáltal, hogy valamennyi gerendelyt és billentő kart egyazon közös tengelyre szereljük. A mellékelt rajzokon találmányunk tár­gyának több kiviteli alakja van vázlatosan föltüntetve. Az 1. ábrán fölülnézetben a 2. ábrán oldalnézetben föltüntetett ki­viteli alaknál az (R) barázdakeréken Os két (r) tarlós keréken nyugvó (A) keretre szerelt vízszintes (B) tengelyekre kétkarú (d) emeltyűk vannak szerelve. Ezeknek külső karjai a (P) ekefejeket hordják, belső karjaik pedig az (M) tengelyre ékeli kétkarú (H) emeltyűk hatása alatt ál­lanak. Az (M) tengelyre még egy (C) forgatO- kar van ékelve, melyhez a (K) vonókötél köthető, melynek meghúzásával a (C) kai az (i) ütközőig fordul el. Ezen helyzetben a (H) emeltyűk az elülső ekefejeket föl­emelt helyzetben tartják, a hátulsó eke­fejeket pedig leengedik. A szántási mély­ség az (i, i') ütközők elállításával bizo­nyos határok között szabályozható. Na­gyobb mélységváltoztatások céljából na­NYOMDÁM BAs

Next

/
Thumbnails
Contents