76718. lajstromszámú szabadalom • Önműködő kézi lövőfegyver

Megjelent 1920. évi juniuM hó 26-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 76718. szám. xix/a. OSZTÁLY. Önműködő kézi lövőfegyver. CARL WALTHER CÉG ZELLA ST. BLASDIBEN. A bejelentés napja 1917 május hó 19-ike. Elsőbbsége 1916 jnlias hó 26-ika. A találmány tárgya a visszalökőerővel működtetett, vagyis önműködő kézi lövő­fegyverekre, különösen pedig ezek elsiitő­­szerkezetére vonatkozik és tárgya az el­­sü tőrúd sajátszerű elrendezése, ill. bizto­sítószerkezettel ' való kapcsolása, vala­mint a, billentyű fokozatos ellenerejét biztosító nyomópontot, szolgáltató szer­kezet, A találmány szerint a biztosítószerke­zet úgy van berendezve, hogy ezt a töl­ténytár olyként működteti, hogy a tárna a fogantyúból való eltávolítása után a fogantyún vagy agyon alkalmazott, az eltávolított tár által szabadon bocsátott rúgó, sin, lemez vagy hasonló az elsütő­­rúd egy orra elé fekszik és a rúd elsütő­mozgását gá hogy a megfeszí­tett kakas nem szabadítható föl. A billentyű nyomópontszerkezete az elsütőszerkezet mozgási pályájában el­rendezett, rúgóhatás alatt álló emelőből vagy pecekből áll, amely az elsütőrúdban, a billentyűben, a fogantyúban vagy az elcsattantócsaphan van elhelyezve. Ezen emelő vagy pecek az elcsattantó mozgás befejezésével szemben bizonyos ellenál­lást fejt ki és pedig vagy azáltal, hogy az elsütőszerke: egyik részével együtt mozgó emelő vagy pecek a fogantyún al­kalmazott ellentámaszhoz, vagy azáltal, hogy az elsütőszerkezet valamely mozgó része a fogantyún alkalmazott emelőhöz vagy peeekhez támaszkodik. Amint ezen fölfekvés bekövetkezett, a. billentyű a nyomópontra jutott és most még csupán egy kis további mozgatására van szük­ség, hogy a nyomópontemelő által kifej­tett ellenállást az emelő elforgatásával vagy a pecek benyomásával legyőzzük és így az elcsattantó mozgást a kakas fölszabadítása céljából befejezzük. A mellékelt rajzban a találmány sze­rint szerkesztett önműködő pisztoly pél­daképem foganatosítási alakja van föl - tüntetve azon részeivel, amelyek a talál­mány lényegének megértéséhez szüksé­gesek. 1. ábra az önműködő pisztoly fogan­tyú-, ill. agyrészének oldalnézete a bizto­sítószerkezettel, feszített kakas mellett, 2. ábra az 1. ábra A-B vonala szerinti metszete, 3. ábra a biztosítószerkezet oldalnézete a lövés pillanatában, 4. ábra, a biztosítószerkezet föliilnézete a töltény tár eltávolítása Utáni záróhely­zetben, ito I NYOMDÁM IBAS

Next

/
Thumbnails
Contents