76684. lajstromszámú szabadalom • Ujítás tüzérségi lövedékhüvelyeken

Megjelent 1920. évi junius hó 5-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76684. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Újítás tüzérségi lövedékhüvelyeken. JÁRMAI REZSŐ PAPÍRGYÁRI IGAZGATÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 február hó 8-ika. Az ismeretes lövedékhüvelyek tel­jesen sárgarézből, illetve fémből ké­szülnek, habár a hüvely elkészítésére ké­­regpapir vagy papíranyag is megfelelne, mely szilárdságánál fogva a sárgarézhü­velyt előnyösen pótolhatná. A nehézség a fémből készült fenéklap és a kéregpapirhüvely szilárd összekötte­tésében fekszik, mely föladat jelen talál­mány tárgyával tökéletesen meg van oldva. A találmány lényege abban áll, hogy a robbantószer fölvételére szolgáló kéreg­­papirból készült hüvely a fémből és elő nyösen vasból készült fenéklappal külön­leges módon szilárdan van összekötve. Mellékelt rajzon a találmány tárgyának kétféle foganatosítási alakja van föltün­tetve és természetes, hogy azokon a ta­lálmány keretén belül szükségszerűen mutatkozó módosítások eszközölhetők. anélkül, hogy a találmány lényegétől el­térnénk. Az 1. ábra az egyik foganatosítási alak metszete. A 2. ábra a másik foganatosítási alak metszete. A lövedékhüvely (a) hengeres része nagy nyomás alatt készült kéregpapirból. vagy papiranyagból, míg (b) fenéklapja fémből, előnyösen vasból áll. A papír­anyagnak a fémmel való szilárd összeköt­tetése az 1. ábra szerint olykép eszközöl­tetik, hogy az (a) hüvely egy alsó ré­szén könyokszerűen meghajlított és ké­regpapirból készült (c) merevítő hüvely­­darabbal van összeragasztva, mely a vas­ból készült (b) fenéklap és (d) tárcsa kö­zött (e) csavarokkal megerősített és meg­felelően hajlított (f) bádogtányérral szi­lárdan van összekötve, úgy hogy egy­részt a könyökalakú hajlítás folytán, másrészt pedig az (f) bádogtányér révén a papirhüvely és fenéklap közötti szilárd összeköttetés biztosíttatik. A 2. ábra szerint a (b) fenéklap egy megfelelően megmunkált fölfelé nyúló (g) peremmel van ellátva és az (a) kéregpa­­pirhüvely, valamint az ezzel összeragasz­tott (c) merevítő hüvelydarab könyöksze­­rűen meghajlított vége a (g) perem és az (f) bádogtányér közé van sajtolva. Szabadalmi igények: 1. Újítás tüzérségi lövedékhüvelyeken, azáltal jellemezve, hogy hüvelye kéreg­papirból vagy egyéb papiranyagból, I NYOMDÁM! BAS

Next

/
Thumbnails
Contents