76658. lajstromszámú szabadalom • Röpülőgépcsarnok

Megjelent 1920. évi május hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76658. szám. V/h. OSZTÁLY. Repülő gépcsarnok. TUCHSCHERER CARL ÉPÍTÉSZ BRESLAUBAN. A bejelentés napja 1918 február hó 7-ike. A hatóságok előírása szerint repülőgép­csarnokok építkezésénél a 30 m.-nél szé­lesebb kapunyílások elkerülendők, és más­részt a repülőgépet nem szabad a csarnok oldaláról bevinni. Olyan légijárműveknél, amelyeknél a szárny fesztáv nem haladja meg az előírt kapuszélességet, tehát kb. 30 métert, ez az előírás aránylag könnyen betartható. Nagyobb szárnyfesztávnál azonban, pl. ha az 58 métert tesz ki, mint az ú. n. R-repülőgépeknél (óriásrepülőgé­pek), ezt az előírást csak igen bonyolult és drága szerkezetek segélyével (neveze­tesen a kaputartók és kapuk megfelelő ki­képzésével) lehetséges betartani; azon­kívül az igen széles kapuk kezelése hosz­­szadaimas és nehézkes volna. A találmány szerint a föntebb megjelölt föltételeknek úgy felelhetünk meg, hogy a légijármű beszállítására egy, a kapunyílás egyik függélyes oldala körül, mint tengely körül forgatható fordítókorongot rende­zünk cl, úgy hogy a fordítókorongra a csarnok külső oldalán centrális helyzetben rátolt repülőgép ennek segélyével a kapu­nyíláson keresztül 180°-nyira elforgatva bekanyarítható a csarnok belsejébe. A rajzon két szárazföldi légijármű szá­mára készült csarnok alaprajzát látjuk. A csarnok két-kapunyílása (a’), (b!) és (a”), (b”)-vel vannak jelölve. Mindegyik kapu­­nyílás egyik (a’, ill. a”) függélyes oldalán foglal helyet egy-egy (c’, ül. c”) fordító­kon.ng tengelye. A fordítókorongokra a teljes vonalakkal föltüntetett helyzetben rátolt (F, ill. FI) repülőgépek a korongok­nak 180°-os elfordítása által a kapunyí­lásokon keresztül a pontozottan föltünte­tett (F’, ill. FI’) helyzetbe kanyaríttatnak a csarnok belsejébe. Fordi'okorong helyett más oly szerke­zeteket is alkalmazhatunk, amely a repülő­gépnek álló tengely körüli körbenforgatá­­sát megengedi, pl. darut, pontont stb. Vízirepülőgépekhez való csarnokoknál, pl. a fordítókorongot egy, a környező víz­zel közlekedő, köralakú vízmedencével helyettesíthetjük, amelynek sugara vala­mivel nagyobb a jármücsónak hosszánál, mimellett a kapuszélesség mérete megfe­lel az előírásnak; magának a járműnek a csarnokba való bekanyarítására tetszőle­ges eszközöket alkalmazhatunk. A repülőgépcsarnok akár állandó jel­legű helytálló, akár pedig elmozdítható lehet. I MVAMIMiUlIXAc

Next

/
Thumbnails
Contents