76648. lajstromszámú szabadalom • Oraművel ellátott időzetgyujtók számára való süvegmegerősítés

Megjelent Í920. évi májú* hó 31-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABAD A LM I HIVATA L SZABADALMI LEÍRÁS 76648 szám. XIX ff. OSZTÁLY. Óraművel ellátott időzetgyújtók számára való süvegmegerősítés. I)H ING. .irXGHANS ARTHUR TITKOS KERESKEDELMI TANÁCSOS SCHRAMBERGBEN. A bejelentés napja 1918 junius hó 19-ike. Elsőbbsége 1917 julius hó 16-ika A találmány óraművel ellátott idözet­­gyújtók számára való oly siivegmegerő­­sítésekre vonatkozik, melyeknél a. rögzí­tés rugalmas szerv segítségével történik. Hogy ily fajta megerősítéseket egyszerű­sítsünk és mégis elérjük, hogy a gyújtó beállításához szükséges erő mindig ugyanaz maradjon, a rugalmas szervek a találmány szerint ívelt rugók alakjában a gyújtó alsó részének gyűrűs hornyá­ban akként vannak elrendezve, hogy a gyújtósüvegre egyenletes nyomást gya­korolnak. A rajzi a találmány tárgyának példa­képpen i foganatosítás! alakját szemlél­teti. Az 1. ábra metszet a '2. ábra A — B vonala szerint. A '2. ábra fölülnézet a süveg levétele után. A 3. ábra részletrajz. A gyújtó alsó része gyűrűs (g) ho­ronnyal van ellátva (1. ábra), melybe ívelt (h) acél rugók vannak behelyezve (-•>. ábra,). Ezen rugóknak az a törekvése, hogy a süveg alsó szegélyébe benyúló (i) gyűrűt (1. ábra) fölfelé szorítsák, miál­tal a süveg szintén fölfelé szór itta ti k és beállításnál annak egyenletes fékezését érjük el. A-süvegnek a gyújtó alsó ré­szével való tulajdonképpeni összekötte­tése emellett az ismert (j) elrendezés út­ján történik. A (h) rugók elcsúszásának megakadá­lyozására, (k) peckek szolgálnak, melyek a rugókon átmennek és ezeket helyzetük­ben megtartják. Szabadni mi igényeli. 1. Óraművel ellátott időzetgyújtók szá­mára való süvegmegerősítés, melynél rugalmas szervek kerülnek alkalma­zásra, jellemezve azáltal, hogy ezen szervek ívelt (h) rugók alakjával bír­nak, melyek a gyújtó alsó részének gyűrűs (g) hornyában foglalnak he­

Next

/
Thumbnails
Contents