76596. lajstromszámú szabadalom • Gránát visszacsapódó hüvelytesttel

Megjelent 1920. évt május hó 28-án. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL. SZABADALMI LEÍRÁS 76596. szám. XI/c. OSZTÁLY. Gránát visszacsapódé hüvelytesttel. WEISS MANFRÉD LŐSZER-, ACÉL- ÉS FÉMMÜVEI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 május hó 37-ike. A nagy kilövési energiával működő lö­­vegeknél eddigelé alkalmazott gránátok úgy szabadonálló, mint födött célokra való lövésnél az igen korlátozott helyi hatás hátrányát mutatják. Az ílyfajta közönséges csapódó gráná­tok a talaj változó minősége szerint a fölcsapódás alkalmával többé-kevésbbé mélyen hatolnak a célba. Az anyag, mely azután a gránátot a robbanás pillanatában körülveszi, a fej­lődő robbanási gázok nagy részét el­fojtja és a lövedék robbantékainak is jelentékeny részét fölveszi, azokat hatás­talanokká teszi és így a robbanási gá­zoknak, valamint a lövedékszilánkoknak hatását lényegesen csökkenti. Ekként a csapódó gránát, robbanása folytán, lé nyegében véve nem idéz elő egyebet, mint a kalibernek és a robbantótöltés hatóké­pességének megfelelő, töhbé-kevésbé ter­jedelmes helyi tölcsér képződését, amely­ből a lövedék robbantékainak csak kis része, a terep anyagával keverve röpítte­­tik a fölcsapódási, pont közvetlen kör­nyezetébe. Az égőgyújtóval ellátott gránátok, amelyek a levegőben robbannak, a ta­pasztalat szerint a robbantékok csekély mélységi szórásánál fogva a srapnel ha­tásánál jóval csekélyebb hatást mutat­nak. Ez különösen akkor áll, ha a rob­banási pontok nincsenek közel a célhoz vagy pedig a lövedékek nagyobb szórás­sal működnek, ami az égőgyújtókkal ter­mészetszerűen együttjáró hibaforrások miatt elkerülhetetlen. Ekként a táborszerű állások ezidősze­­rinti kiépítésének sajátossága vagyis a függélyesen ásott mély lövészárkok bar­­langszerűen és bomba- vagy legalább is gránátállóan kiépített fedezékekkel, úgy csapódó, mint égőgyújtós gránátoknál gyakran csak nagy lőszermennyiségek fölhasználásával teszik lehetővé a cél és az azt megszállva tartó csapatok ellen irányuló harci hatás, elérését. Az a törekvés, hogy a föntemlített grá­nátoknál úgy a robbanási gázok, mint a lövedékszilánkok hatását lehetőleg teljes mértékben használjuk ki, a találmány szerinti granátszerkezethez vezetett, mely lényegében véve abban áll, hogy a lövedék főtömege a terepből, melybe az a fölcsapódás után behatolt fölrobbanása előtt ismét kifelé hajtatik és a cél föliile-MDAHlBAs

Next

/
Thumbnails
Contents