76586. lajstromszámú szabadalom • Égőgyujtós szórólövedék

fejrész, mikor is a (C) gyújtó közvetlenül helyezkedik a szórólövedékre és közvet­lenül gyújtja meg ezt. A rajzon föltüntetett esetben a gyújtást a (D) fölrobbantótöltés égési gázai idézik elő, melyek az (A) lövedékfej leemelkedése után, az (E) összekötőcsövecskébe jutnak. A (B) lövedéktest és az (F) lökőtükör van beillesztve, mely a (G) centrális belső hüvelyt hordja. Ezen (G) belső hüvely és a (B) lövedéktest fala közt lévő üreg vagy (H) töltelékgolyókkal (lásd) az ábra bal­oldalán), vagy (J) szegmensdarabokkal (az ábra jobboldalán) van megtöltve. A (B) Ivedéktest és az (F) lökőtükör által képezett (K) fenékkamra, valamint a (G) belső hüvely belsejében keletkező (L) középkamra robbanóanyaggal van meg­töltve. E két kamra nagysági viszonyai­nak alkalmas megválasztásával lehetővé tehető, hogy a robbanási kúpszög a kívánt, pl. kb. 90°-ú nagyságot kapja. A lövedék középtengelyében elrendezett (E) összekötőcsövecske az (M) robbanást megindító patronhoz vezet, mely a (B) lö­vedéktest fenekébe van beillesztve. A rob­banás úgy indul meg, hogy a (C) lövedék­gyújtótól, vagy a (D) fölrobbantó töltéstől jövő égési gázok, az (E) összekötőcsö­vecskén át, az (M) megindító patronhoz jutnak. Ez azután hátulról gyújtja meg a (K, L) robbanótöltést. A gyújtás ezen módja folytán fokozott gyorsulási impul­zus keletkezik előre az (F) lökőtükrön és ezzel a (H) vagy a (J) lövedéktöltésen. Igen fontos, hogy az ilyen lövedékek pontosan centrálisán legyenek építve, mert különben, a lövedék forgása folytán, a lövegcsőben, vagy a repülés közben, cen­trifugális erők keletkeznének, melyek a (H, J) lövedéktöltés, vagy az (F) lökő­­tiikör és a (G) belső hüvely relatív elmoz­­gást vonják maguk után, a (B) lövedék­testhez képest, ami a robbanótöltést any­­nyira igénybe veszi, hogy időelőtti robba­nás következhetik be. A centrális ágyazás biztosítására min­denekelőtt az (F) lökőtükör és az (M) meg­indító patron a (B) lövedéktestbe (1 és 2) csavarmenetek közvetítésével van beerő­sítve, melyek pontosan koncentrikusak és esetleg a lövedéktest körülfogása nélkül, esztergepadon állíthatók elő. Az (F) lökőtükörbe a (G) belső hüvely a (3) csa­varmenetek közvetítésével van beerősítve, melyek ismét pontosan koncentrikusan vannak készítve az (F) lökőtükör (1) külső csavarmenetivel. Fölső végén a (G) belső hüvelyt az (N) födőlap tartja, mely viszont a (4) csavarmenetek útján van centrálva, a (B) lövedéktestben, melyek ismét pontosan koncentrikusak az (1) csa­varmenetekkel. Az (E) összekötőcsövecske fölső végét végül az (O) lemez tartja fogva, mely ismét az (5) csavarmenetek közvetítésével van a (G) belső hüvelybe becsavarva, mely ismét pontosan koncen­trikusak a (3) csavarmenetekkel. Azáltal, hogy valamennyi említett (1, 2, 3, 4, 5) csavarmenet egymással pontosan koncen­trikus, az általuk összekötött lövedékré­szek pontosan centrális helyzete is bizto­sítva van. Szabadalmi igények. 1. Égőgyújtós szőrólövedék, jellemezve robbanóanyaggal megtöltött fenék­kamra és ezzel összekötettésben álló középkamra elrendezése által, mely kamrák nagysági viszonyai úgy van­nak megválasztva, hogy a lövedékbu­rok jó szétdarabolása mellett, megha­tározott nagyságú robbanási kúpszöget érünk el. 2. Az 1. pontban igényelt lövedék foga­­natosítási alakja, azáltal jellemezve, hogy a robbanótöltés meggyújtása há­tulról történik, esetleg a lövedékfené­ken elrendezett, a robbanást megindító patron közvetítésével. , 3. Az 1. pontban igényelt lövedék foga­­natosítási ajlakja', azáltal jellemezve, hogy a fenékkamrát elül határoló, a lövedéktöltést tartó lökőtükör és a kö­zépkamrát képező belső hüvely pon­tosan koncentrikus csavarmenetek köz­vetítésével van a lövedéktestbe beerő­sítve, továbbá, hogy a belső hüvebr mellső végét a lövedéktestbe az etnlí-

Next

/
Thumbnails
Contents