76562. lajstromszámú szabadalom • Jelző és világító lőszer ellövésére való cső

- 3 -A 4—7. ábrákon látható foganatosítási példáknál rugalmasan becsappanó rete­szek vannak alkalmazva a cső záróhelyze­tének biztosítására. A 4. ábra az ellövőcső függélyes met­szete, az 5. ábra oldalnézete és a 6. ábra vízszintes keresztmetszete, míg a 7. ábra egy módosított foganatosítási példa függélyes metszete. Az (a) csövön itt (4—6. ábrák) (r)-nél a rugalmas (g) becsap panóretesz van megerősítve, mely (gl) orrával az (f) lemez alá nyúlik. A (G) reteszen meg­erősített (g2) gyűrű a retesznek a záró­helyzetből kézzel való kihúzása szolgál. A 7. ábrán föltüntetett foganatosítási példánál az (r) megerősítési hely az (a) lemez egy (al) nyúlványán van elren­dezve és a (g) retesz (gl) orra a (b) talp­­gyűrű, ill. az ellövőeső egy nyílásába nyúlik be. A csappanózár, valamint a talplemez egy további foganatosítási példáját ábrá­zolja a 8. és 9. ábra, ahol a 8. ábra az egész ellövőcső hosszmet­szete, ill. részben oldalnézete és a 9. ábra a cső talplemezének metszete nagyobb léptékben. Az (a) cső köré, mely itt acélöntvény­­ből, vagy efféléből van készítve, az (1) szalag van fektetve, melyen a (2) lecsap­­panóretesz van megerősítve. Utóbbinak végén a (3) kampó van kiképezve, mely a (4) fogantyún megerősített (5) rúgó behatása alatt, mely rúgó az (a) csőhöz támaszkodik, az (f) lemez széle alá szo­rul. Az (f) lemez egy középső (6) kivá­gással van ellátva, melyet az (f) lemez (7) többi fölülete fölé emelkedő (8) gyű­rűszegély vesz körül. Utóbbi mellett kis (9) gyűrűhorony van kiképezve. A (8) gyűrűre és a (7) fölületre helyezkedik az (a) cső kiszélesített (10) lába, mely a (11) csuklópánt segélyével az (f) lemezzel van összekötve. A (11) csuklópántnak itt Ugyanolyan a kiképzése, mint a többi áb­rán. Emellett célszerűen ütközőkkel van ellátva úgy, hogy a csövet csak kb. félig lehet átfektetni, tehát kb. a vízszintes helyzetbe. Az (f) lemez fölületének közepéből (12) kivágás vezet ki, a (8) gyűrű, ill. a (10) csőláb fölött oldalra, mely a jelző lőszer gyújtózsinórjának befektetésére szolgál. Ez a (12) kivágás, vagy csatorna úgyis lehet kiképezve, hogy részben, pl. feleré­szig lent, az (a) cső (10) lábán foglal helyet A (10) csőlábnak továbbá belül kivá­gása van, mellyel a (8) gyűrűre helyez­kedik. A (6) mélyedés arra való, hogy (8) gyűrű falával a meggyújtott lőpor nyomását fölfogja és így hatásosabb el­­lenállófölületet szolgáltasson, mint az 1—7. ábrákon látható foganatosítási pél­dáknál használt berendezés. A (9) korong az esetleg mégis keresz­tülhatoló lőporgázok fölvételére való. A földbe beverendő (g) hegy szárára, mely az (f) lemezbe van becsavarva, egy (14) lapos tányér van fölillesztve, mely a (gl) szárvastagításhoz fekszik és ezzel meggátolja, hogy a lőszer visszalö­­kése a berendezésnek túlságos mély lesű­­lyedését okozza a talajba, A berendezést ú^ kezeljük, hogy a (4) fogantyút az (a) cső felé szorítjuk, mi­kor is a (3) záró sor leemelkedik az (f) lemezről és az (a) cső (11) csuklópánt körül lecsappantható. Ezután a lőszert alulról bedugjuk a csőbe és a csövet visz­­szacsappantjuk, miközben a gyújtózsi­nórt a (12) kivágásba befektetjük, mely utóbbi vagy csak az (f) lemezen van ki­képezve, vagy egyszersmind magán a (10) csőlábon is. Szabadalmi igények. 1. Jelző- és világítólőszer ellövésére való cső, azáltal jellemezve, hogy az (a, b) cső a (c, d, e) csuklópánt körül, mely­nek segélyével a földbe beverendő (g) heggyel ellátott (f) lemezzel van ösz­­szekötve, lebillenthető és ékzár, be­­csappanózár, vagy efféle segélyével záró helyzetében biztosítható, miméi-

Next

/
Thumbnails
Contents