76545. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nitrálósav visszanyerésére nitrocellulose és hasonló anyagok előállításánál

Megjelent 1920. évi május hó 18-én. MAGYAR KIRÁLYI SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 76545. szám. IVh/1. OSZTÁLY. Eljárás nitrálósav visszanyerésére nitrocellulose és hasonló anyagok előállításánál. DR HAMBURGER SZIGFRID SZABADALMI ÜGYVIVŐ BERLINBEN. A bejelentés napja 1917 junius hó 20-ika. A nitrocelluloze és hasonló nitrotermé­­kek előállításánál visszamaradó nitráló sav visszanyerésére eddig olykép jártak el, hogy a nitráló anyagot a befejezett nitrálás után centrifugálták és a nitrálási terméket a centrifugán kívül vízzel kezel­ték. Emellett a nitrálósav igen nagy része veszendőbe ment. Ezen okból javaslatba hozatott a nitrálósavnak a vízzel való mosás előtt kénsavval való kiszorítása, úgy hogy nem a nitráló savnak egy része, hanem csak az olcsóbb kiszorító-kénsav ment veszendőbe a mosóvízzel. Ezen el­járás hátránya, hogy a munka igen las­san megy végbe, mivel a kiszorítás alkal­mával az egyes savak egymássali össze­keverését el kell hárítani. A kénsav ki­szorításának gyorsítására később javas­latba hozatott a nitrálási terméknek centri­­fugálása és ezt követőleg a forgó dobba kénsav befecskendezése. Ezen megmunkálási mód mellett azon­ban a kénsav és nitrálósav összekeverése folytán keletkező meleg folytán a nitráló­­termék széjjelbomlása el nem kerülhető, hacsak a találmány szerinti eljárást nem használjuk. Jelen eljárás is abból indul ki, hogy a nitráló sav egy forgó dobban kénsav által gyorsan olykép szoríttatik ki, hogy a nitrálósav kiröpítése után a nitráló ter­mékre kénsavat fecskendezünk. Azonban oly kénsavat használunk, melynek olyan a töménysége, hogy víztartalma a hasz­nált nitrálósav víztartalmának körülbelül megfeleljen. Kísérletek igazolták, hogy ily körülmények közt a nitráló sav és kiszo­rítókénsav összekeverése alkalmával me­leg nem keletkezik. A fönt leírt régibb ja­vaslat csak ezen foganatosítási mód mel­lett bír gyakorlati jelentőséggel. Beható ; kísérletek által igazoltatott, hogy emellett a nitrálósav, illetve az abban tartalmazott értékes salétromsav-veszteség legalább Vs-ra csökken, vagyis az eddigi eljárások mellett elvesztett salétromsavnak 3/3-része megint visszanyeretik. Az ilykép kezelt nitrálóterméket ezután a kénsav legnagyobb részének eltávolítása céljából centrifugáljuk és esetleg a centri­fugán kívül tökéletes savtalanítás céljából vízzel kimossuk. A nitrálósavnak a nitrálási termékben való jelenléte azonkívül azon veszéllyel jár, hogy nitrozegőzök keletkezhetnek. Hogy ezen gázoknak képződését a kiszo­rítás előtt az első röpítés alkalmával

Next

/
Thumbnails
Contents